Пам'ятка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Питання присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук регулює Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 р. № 567.

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

У цьому розділі міститься необхідна інформація для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, а також представлено форми та зразки документів щодо:

 • етапів проходження документів для захисту дисертацій;
 • вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на розширеному засіданні кафедри;
 • порядку оформлення документів атестаційної справи;
 • оплати процедури захисту тощо.

Нормативно-правова база

Етапи проходження документів для захисту дисертації у СВР університету

1. Здобувач (докторант, аспірант), який представляє дисертацію до захисту у спеціалізовану вчену раду університету (далі – СВР), подає ученому секретареві СВР заяву на ім'я Ректора університету (Додаток 1а) з проханням про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація, а також заяву про перевірку рукопису дисертації на академічний плагіат (Додаток 1б). Відповідно до «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки  України № 1059 від 14.09.2011р. здобувачем  подається повний комплект документів (Додаток 2),в тому числі висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (Додаток 3).

2. Працівники інших ВНЗ, організацій та установ подають лист-клопотання від керівника установи (за основним місцем роботи) на ім'я Ректора, з проханням про прийняття дисертації до розгляду та захисту. Лист реєструється канцелярією Університету і дійсний протягом півроку з дня його підписання. Ректор університету (проректор з наукової роботи) приймає рішення щодо оплати здобувачем захисту дисертації, додаткових кандидатських іспитів (за їхньої необхідності).

Право на проходження процедури захисту у спеціалізованих вчених радах Національного університету «Львівська політехніка» (далі – Університет) за кошти Університету мають:

 • Аспіранти Університету, які навчаються за державним замовленням (за кошти Державного бюджету України).
 • Випускники аспірантури Університету, які навчалися за державним замовленням (за кошти Державного  бюджету України) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 р. N 309  «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», та впродовж навчання в аспірантурі подали дисертацію у спеціалізовану вчену раду.
 • Докторанти Університету, підготовка яких здійснюється за державним замовленням (за кошти Державного бюджету України).

  1.4. Випускники докторантури Університету, які проходили підготовку за державним замовленням (за кошти Державного  бюджету України) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 р. N 309  «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», та впродовж терміну підготовки в докторантурі подали дисертацію у спеціалізовану вчену раду.

3. У разі відсутності зауважень щодо поданих здобувачем документів, учений секретар і голова спеціалізованої вченої ради візують заяву, після чого документи скеровуються у відділ докторантури та аспірантури (кімн. 207 головного корпусу).

4. Завідувач відділу докторантури та аспірантури перевіряє наявність документів відповідно до «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 1059 від 14.09.2011р., візує заяву і подає на підпис начальнику НДЧ та проректору з наукової роботи для отримання дозволу щодо прийняття дисертації до розгляду. Документи передаються на реєстрацію та візування у відділ докторантури та аспірантури.

5 Підписані і зареєстровані документи здобувач передає ученому секретареві СВР. Після цього визначається дата засідання СВР для попереднього розгляду дисертації.

6. Після розгляду матеріалів дисертації експертною комісією СВР здобувач подає завідувачеві відділу докторантури та аспірантури такі документи: заяву, висновок експертної комісії, протокол засідання СВР про прийняття роботи до попереднього розгляду та витяг з цього протоколу (вимоги до формування висновку експертної комісії подано у Додатку 4).

7. Завідувач відділу докторантури та аспірантури візує заяву і подає документи (заяву та висновок експертної комісії) на погодження начальнику НДЧ та проректору з наукової роботи для прийняття дисертаційної роботи до захисту. Протокол засідання СВР про прийняття дисертації до попереднього розгляду передається у відділ докторантури та аспірантури.

8. Після прийняття СВР дисертаційної роботи до захисту здобувач подає у відділ докторантури та аспірантури протокол про прийняття дисертації до захисту, оформляє витяг з цього протоколу і реєструє лист-повідомлення про захист дисертації для відправлення у спецвипуск газети «Освіта України» (порядок подання повідомлення та його взірець розміщено у Додатку 5).

Відскановані оригінали повідомлень повинні бути надіслані до 20 числа поточного місяця з поштових скриньок СВР у форматі TIFF або JPG, а також текст повідомлень у форматі Word та відскановані оригінали квитанцій про сплату послуг ДІВП видавництва «Педагогічна преса» (з відміткою банку), в яких обов’язково мають бути зазначені прізвища, ім’я та по батькові здобувачів.

9. Після опублікування повідомлення в газеті «Освіта України» СВР призначає дату захисту і дає дозвіл на розсилання автореферату рекомендованими листами.

Право на безоплатний друк автореферату мають аспіранти, докторанти, співробітники Університету, випускники аспірантури, які безоплатно проходять процедуру захисту дисертації. Дозвіл на друк автореферату (копія обкладинки - Додаток 6) підписують у завідувача відділу докторантури та аспірантури, співробітники Університету заздалегідь візують його у відділі кадрів Університету.

10. У відповідності до Закону України «Про державну таємницю», наказу СБУ від 12.08.2005 року № 440 (ЗВДТ-2005), «Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, Переліку службової інформації, що є власністю держави у галузі освіти та науки України (наказ МОН України від 18.03.2015 № 319) здобувач зобов’язаний здійснити експертизу автораферату та дисертації.

Протоколи та акти експертизи (Додаток 7.1 - 7.4) підписуються відповідними комісями інститутів, які затверджено Наказом ректора університету № 111-1-10 від 01.03.2016 р. «Про склад експертних комісій з питань підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування».

Акти експертизи погоджуються у Відділі захисту інформації (РСО) (кімн. 302 головного корпусу).

11. Автореферат розсилається не пізніше, як за місяць до дати захисту. При обов’язковому розсиланні авторефератів дисертацій слід керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів» (Перелік одержувачів обов'язкового безоплатного примірника подано у Додатку 8).

Здобувач оформляє Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою 24 (Додаток 9)

12.  Листи офіційним опонентам, а також супровідні листи до авторефератів реєструються у відділі докторантури та аспірантури.

13. Не пізніше як за місяць до дати захисту здобувачі подаються до науково-технічної бібліотеки Університету (вул. Професорська,1) у паперовому варіанті один примірник оригіналу дисертації, 2 примірники автореферату та його електронну версію у форматі .pdf. разом із супровідним листом, зареєстрованим у відділі докторантури та аспірантури

Електронна версія автореферату дисертацій, крім автореферату дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації, потрібно надсилати за адресою olesia.martyn.mek.2017@lpnu.uaOlena.V.Mukan@lpnu.uaYustyna.D.Sydor@lpnu.ua у відділ докторантури та аспірантури у форматі .pdf для розміщення на сайті Національного університету «Львівська політехніка». Назва файлу за формою: aref_Mukan_O.V.

14. Всі відгуки на дисертацію та автореферат, які надходять до СВР, необхідно зареєструвати у відділі докторантури та аспірантури обов’язково до моменту захисту дисертації.

Відгуки офіційних опонентів повинні бути зареєстровані у відділі докторантури та аспірантури не пізніше, як за 10 днів до захисту дисертації, відскановані у форматі .pdf  та надіслані за адресою olesia.martyn.mek.2017@lpnu.uaYustyna.D.Sydor@lpnu.ua разом із файлом дисертації у форматі .pdf  для розміщення їх на сайті Національного університету «Львівська політехніка» (http://lp.edu.ua/research/disscoun). Назви файлів за формою: dis_Mukan_O.V.,  vidguk1_ Mukan_O.V., vidguk2_ Mukan_O.V.

Зареєстровані відгуки після ознайомлення здобувачем передаються ученому секретарю СВР для підготовки до проведення процедури захисту.

15. Учений секретар СВР разом із здобувачем готують довідки та проекти наказів про оплату за проведення процедури захисту,  підписують та реєструють ці документи у канцелярії. Взірці наказів подано на сайті Національного університету «Львівська політехніка»: http://lp.edu.ua/research/oplata-procedury-zahystu

 Кошторис щодо оплати за проведення процедури захисту для працівників інших ВНЗ, організацій та установ формується планово-фінансовим відділом Університету (кімн. 46, корп. №13).

16. Оголошення про захист дисертації, надруковане на цупкому папері формату А4 (за взірцем поданим у Додатку 10), вивішується у вестибюлі головного корпусу не пізніше, як за 10 днів до захисту.

17. Упродовж трьох тижнів після захисту дисертації здобувач оформляє документи (відповідно до «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 1059 від 14.09.2011р.) для відправлення дисертації на реєстрацію в УкрІНТЕІ та формує два примірники атестаційної справи. Перший (згідно з переліком документів, які подано у Додатку 11) - скеровується у МОН України, другий (згідно з переліком документів, які подано у Додатку 12) – подається на зберігання у відділ докторантури та аспірантури. Документи підписують учений секретар і голова (або головуючий на засіданніСВР), їх підписи завіряються гербовою печаткою (кімн. 202 головного корпусу).

18. Укомплектовані документи атестаційної справи (а також облікові картки дисертації та листи до УкрІНТЕІ (Додаток 13) і МОН України (Додаток 14) передаються на перевірку та реєстрацію у відділ докторантури та аспірантури.

17. Один примірник атестаційної справи, оформлений відповідно до діючих вимог, подається до МОН України. Другий примірник атестаційної справи, а також відбитки статей, підписані ученим секретарем СВР (підпис завіряє відділ кадрів кімн. 107 головного корпусу), передаються у відділ докторантури та аспірантури на зберігання.

19. Один примірник облікової картки дисертації (ОКД) після реєстрації в УкрІНТЕІ здобувачеві необхідно долучити до атестаційної справи, яка подається у МОН України, а другий - до справи, що зберігається у відділі докторантури та аспірантури.

Приєднані файлиРозмір
Заява здобувача про прийняття дисертації до розгляду та захисту (Додаток 1а)35 KB
Заява здобувача щодо перевірки на академічний плагіат (Додаток 1б)11.09 KB
Перелік документів, які подаються до СВР (Додаток 2)38.5 KB
Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої...(Додаток 3)97 KB
Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду (Додаток 4)44 KB
Порядок подання повідомлення (Додаток 5)491.7 KB
Дозвіл на друк автореферату (Додаток 6)25.5 KB
Протоколи та акти експертизи автореферату та дисертації (Додаток 7)22.26 KB
Список установ, до яких надіслано автореферат дисертації (Додаток 8)53 KB
Відомості про офіційних опонентів (Додаток 9)35 KB
Повідомлення про захист (Додаток 10)23.5 KB
Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до МОН (Додаток 11)44 KB
Перелік документів атестаційної справи, яка зберігається у відділі докторантури та аспірантури (СВР) (Додаток 12)70.5 KB
Супровідний лист в УкрІНТЕІ (Додаток 13)34 KB
Супровідний лист у МОН України (Додаток 14)35 KB

Вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на розширеному засіданні кафедри

Усі дисертації, які виконані співробітниками, докторантами, аспірантами і здобувачами Національного університету «Львівська політехніка» та представляються до розгляду у спеціалізовану вчену раду, повинні пройти попередню експертизу на кафедрах (міжкафедральних семінарах) за відповідним профілем.

Заслуховування на міжкафедральному семінарі відбувається у випадках, якщо:

 • робота виконана за двома спеціальностями (для докторських дисертацій),
 • тема дисертації відповідає науковому напряму двох кафедр,
 • робота виконана за профілем іншої кафедри ніж та, на якій працює здобувач наукового ступеня.

Підсумковий результат попередньої експертизи дисертації підводиться під час обговорення пунктів проекту висновку кафедри (міжкафедрального семінару). Висновок кафедри (міжкафедрального семінару) приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів всіх присутніх на засіданні наукових та науково-педагогічних працівників кафедри (між кафедрального семінару).

Форма витягу із протоколу засідання кафедри подана у приєднаних файлах (.doc).

Оплата процедури захисту

Оплата видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням захисту дисертацій, здійснюється відповідно до законодавства.

Кошти на оплату праці офіційних опонентів, їх відрядження можуть надаватися:

 • за місцем захисту дисертації;
 • за місцем роботи здобувача;
 • за місцем прикріплення здобувача для підготовки дисертації.

Норми оплати праці офіційних опонентів визначають МОН і Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

Зразки документів для здійснення оплати захисту подані у наступних підрозділах:

Для працівників Національного університету «Львівська політехніка» на безоплатній основі

Зразки документів для здійснення оплати видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням захисту дисертацій для працівників Політехніки на безоплатній основі.

Для працівників інших ВНЗ та установ

Зразки та форми документів для оплати видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням захисту дисертацій для працівників інших ВНЗ та установ.

Норми оплати праці офіційним опонентам

Норми оплати праці офіційних опонентів з 01.01.2018 р.

Найменування

Сума

Розрахунок

Оплата праці офіційного опонента за підготовку відгуку про:

докторську дисертацію

610,00

 

кандидатську дисертацію

379,00

 

Ставка погодинної оплати праці офіційного опонента за участь у засіданні СВР:

доктора наук

150,30

 

кандидата наук

120,17

 

Оплата праці офіційного опонента:

на докторську дисертацію

910,6

150,30*2 год+610,00

на кандидатську дисертацію

 

 

доктору

529,3

150,30*1 год+379,00

кандидату

499,17

120,17*1 год+379,00

 

 

Порядок оформлення документів атестаційної справи, яка зберігається у відділі

 • Копія супровідного листа у МОН України
 • Заява здобувача на ім’я проректора з наукової роботи
 • Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача
 • Особова картка за формою П-2ДС
 • Копія диплома про вищу освіту
 • Посвідчення про складені кандидатські іспити
 • Витяг з наказу про зарахування до аспірантури
 • Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалась дисертація
 • Витяг з протоколу засідання ради про призначення експертної комісії спеціалізованої вченої ради
 • Висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради
 • Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради про прийом до захисту
 • Відомості про офіційних опонентів
 • Реєстраційна картка присутності членів ради
 • Витяг з протоколу засідання ради по захисту
 • Стенограма засідання спеціалізованої вченої ради
 • Протокол засідання лічильної комісії
 • Заклеєні у конверт бюлетені для таємного голосування (у відділі докторантури і аспірантури)
 • Відгук наукового керівника
 • Відгуки офіційних опонентів
 • Відгуки, які надійшли на дисертацію і автореферат
 • Автореферат дисертації (2 примірники)
 • Експертний висновок на право опублікування автореферату та дисертації
 • Копія обкладинки автореферату із засвідченим гербовою печаткою дозволом на його друкування
 • Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня кандидата наук
 • Список розсилки автореферату із штампом пошти
 • Ксерокопія повідомлення спецвипуску газети “Освіта України” про захист дисертації
 • ОКД з відміткою Укр ІНТЕІ
 • Реєстраційно-облікова картка
 • Супровідний лист з відміткою бібліотеки НУ “ЛП”
 • Дублікат диску з файлами (file.xls; aref.doc; notes.doc) фонограмою захисту дисертації

Порядок оформлення документів атестаційної справи, яка подається до МОН України

Атестаційна справа оформляється державною мовою згідно з переліком документів атестаційної справи, яка подається до МОН України.

 • Супровідний лист
 • Ксерокопія першої сторінки паспорта
 • Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня кандидата наук
 • Особова картка за формою П-2ДС
 • Копія диплома
 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів
 • Витяг з наказу про зарахування до аспірантури
 • Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалась дисертація
 • Висновок експертної комісії спеціалізованої вченої ради
 • Відгуки офіційних опонентів
 • Відомості про офіційних опонентів
 • Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради
 • Стенограма засідання спеціалізованої вченої ради
 • Автореферат (5 примірників)
 • Облікова картка дисертації (2 примірники)
 • Реєстраційно-облікова картка (2 примірники)
 • Компакт-диск

Зразок наказу на зміну вченого секретаря

Головою ради та заступником голови ради призначаються провідні вчені, доктори наук (із спеціальностей, за якими раді надано право присудження наукових ступенів), які є штатними працівниками наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворена рада.

Ученим секретарем ради призначається доктор або кандидат наук – фахівець за профілем ради, який є штатним працівником наукової установи, вищого навчального закладу, в якому утворена рада.

Зразок наказу на зміну вченого секретаря міститься у прикріпленому файлі (.doc).

Приєднані файлиРозмір
Зразок наказу на зміну вченого секретаря51.5 KB

Акт про використання результатів дисертації

У приєднаному файлі Акт про виконання результатів дисертації при виконанні НДР (*doc)

Приєднані файлиРозмір
Акт15.13 KB