Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Наукові напрями кафедр

Наукові напрями кафедр навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка»

Назва кафедри Науковий напрям

Дата затвердження на Вченій раді інституту, № протоколу

Інститут архітектури
Кафедра архітектурних конструкцій Дослідження конструкцій будинків і споруд, аеродинаміки й енергозбереження в будівлях. Архітектурна фізика та кліматологія.

18.06.2014, протокол № 7

Кафедра архітектурного проектування Теоретично-практичні основи формування житлових і громадських будівель та споруд.
Кафедра дизайну архітектурного середовища Ґенеза і розвиток дизайну архітектурного середовища.
Кафедра дизайну та основ архітектури Дизайн в системі природи, суспільства та архітектури. Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.
Кафедра містобудування Планування і реконструкція міст і територій.
Кафедра реставрації архітектурної і мистецької спадщини Розвиток теорії і практики регенерації та реконструкції історичних комплексів. Реставрація архітектурних об’єктів та творів мистецтва.
Інститут будівництва та інженерії довкілля
Кафедра будівельних конструкцій та мостів Теоретичні та експериментальні дослідження звичайних та попередньонапружених залізобетонних, металевих, дерев’яних та інших конструкцій будівель, споруд, мостів і фундаментів та методів їх підсилення з врахуванням різних видів армування, бетонування, способів та інтенсивності навантаження, дії агресивного середовища, підвищених температур.

17.06.2014, протокол № 10

 

Кафедра будівельного виробництва Технологія будівництва, дослідження прогресивних конструкцій і методів зведення будівель і споруд, сучасні технології енергоефективного будівництва, бетонів поліфункціонального призначення та ефективних оздоблювальних, гідроізоляційних, антикорозійних матеріалів.
Кафедра гідравліки і сантехніки Гідравліка, інженерна гідрологія, енергоефективне та раціональне водокористування.
Кафедра теплогазопостачання і вентиляції Розроблення інноваційних методів підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і вентиляції.
Інститут геодезії
Кафедра вищої геодезії та астрономії Моніторінг фізичної поверхні Землі та її атмосфери на основі аналізу результатів сучасних наземних і супутникових вимірювань.

17.06.2014, протокол № 12 (137)

Кафедра геодезії Дослідження сучасних методів геодезичних вимірювань та умов їх виконання і опрацювання.
Кафедра інженерної геодезії Модернізація технологій інженерно-геодезичних робіт та геодезичного моніторингу інженерних споруд та геодинамічних явищ.
Кафедра кадастру територій Розроблення теоретичних основ побудови кадастрових систем в Україні.
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики Розроблення та дослідження методів фотограмметрії, дистанційного зондування та геоінформаційних технологій для кількісної та якісної оцінки явищ, об’єктів і процесів.
Кафедра картографії та геопросторового моделювання Загальногеографічне картографування. Тематичне картографування. Геоінформаційне картографування. Математичне моделювання в картографії, геодезії, астрономії, геофізиці. Історія картографії.

14.03.2017, протокол № 7 (169)

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кафедра іноземних мов Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту, питання лінгвометодики та педагогіки. 11.06.2014, протокол № 9
Кафедра історії України та етнокомунікації Проблеми дослідження і викладання історії та культури України.
Кафедра політології та міжнародних відносин Особливості трансформації політичних інститутів і процесів у національному та глобальному вимірах.
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Соціальні комунікації в глобальному інформаційному просторі.
Кафедра соціології та соціальної роботи Дослідження соціальної сфери задля регулювання соціальних проблем.
Кафедра української мови Актуальні питання вивчення української мови і літератури.
Кафедра фізичного виховання Проблеми фізичного виховання і спорту студентів ВНЗ.
Кафедра філософії Становище людини в сучасних цивілізаційних процесах.
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола
Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та навколишнього середовища. Екологічно безпечні природоохоронні технології з використанням мінерально-сировинної бази України. 18.06.2014, протокол № 11
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів. Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.
Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем Розроблення моделей, проектування та інтелектуальний аналіз інформаційних ресурсів складних еколого-економічних систем.
Кафедра екології та збалансованого природокористування Розроблення інженерних методів захисту довкілля для забезпечення збалансованого розвитку суспільства. Природоохоронні технології з використанням природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії. Масообмін в системах з твердим тілом.
Кафедра туризму Засади формування туристичного продукту.
     
     
     
     
     

 

Оновлено 1 тижд 4 дн тому