Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри цивільного права та процесу

Науково-дослідна робота кафедри цивільного права та процесу відповідає пріоритетним напрямам науки і техніки в Україні, відображає пошук шляхів вирішення актуальних проблем юридичної науки, наукові здобутки і тенденції розвитку юридичної науки в світі, спрямована на залучення студентської молоді до наукових досліджень у галузі цивільного права.

Науково-дослідницька робота кафедри здійснюється в рамках наукового напряму Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»: «Правові, психологічні та інформаційні проблеми розвитку державності в Україні», затвердженого Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» 24 червня 2014 р. (протокол № 5).

Загальна наукова тема кафедри: «Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроінтеграції».

Викладачі кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук:

 • Баїк О. І. «Понятійно-категоріальний апарат податкового права України»;
 • Буряк Я. Я. «Охорона прав та законних інтересів особи у сфері публічного управління в контексті людиноцентристської спрямованості доктрини адміністративного права»;
 • Остапенко Л. О. «Сучасні засади правового регулювання трудових та інших, пов’язаних з ними відносин, в контексті соціальної політики держави».

Також над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 • Бльок Н. В. «Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовийаспект»;
 • Павлюк Н. М. «Національна поліція України як суб’єкт адміністративно-правового захисту права власності»;
 • Маркович Х. М. «Правова ідеологія як феномен організації державного суспільства».

Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відображені у змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей у фахових періодичних виданнях.

Зокрема за 2018 рік викладачами кафедри опубліковано 259 наукових публікацій з них 71 публікація у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 20 у наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України, 168 у інших наукових періодичних
виданнях.

За 2016-2019 рр. опубліковано наступні монографії:

 1. Баїк О. І. Понятійно-категоріальний апарат податкового права України: теоретико-правове дослідження: монографія. Видавництво Львівської політехніки, 2018. 360 с.
 2. Буряк Я. Я., Дутко А. О., Личенко І. О., Паньонко І. М., Чорнописька В. З. Захист цивільних прав, свобод та законних інтересів в умовах суспільно-правових трансформацій: монографія / за ред. Паньонка І. М.. Личенко І.О. Львів: Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 248 с.
 3. Долинська М. С. Ґенеза та еволюція нотаріальної діяльності на теренах Львівщини: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 196с.
 4. Dolynska Mariia.Theoretical-legal and applied aspects of the notarial procedure concerning the certification of wills (Теоретико-правові та прикладні аспекти нотаріального процесу щодо посвідчення заповітів) / Development trends in legal science and practice: the experience of countries
 5. of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga, Latvia : “BaltijaPublishing”, 2018. p. 62-84.
 6. Грищук О. В., Заболотна Н. Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно-правових договорів: теоретико-правовий вимір: монографія. Хмельницький, 2017. 214 с.
 7. Личенко І. О., Комарницька І. І. Адміністративно-правові засади профілактики правопорушень у сфері власності: монографія. Львів: Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2017. 188 с. (у співавторстві).
 8. Личенко І. О. Адміністративно-правове забезпечення екологічної безпеки в Україні: монографія . О. Личенко, І. М. Жаровська, Х. М. Марич. Львів: Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 165 с.
 9. Остапенко Л. О. Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені в сферіохорони праці: монографія. Львів: Растр-7. 2016. 224 с. 9. Тарнавська М. І. Моральні оцінки при застосуванні права: питання теорії та практики: монографія / М. І. Тарнавська, С. П. Рабінович. Львів: Сполом, 2016. 240 с.

За 2016-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано навчальні підручники:

 1. Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., Діхтієвський П., Кузьменко О., Стеценко С., Дембіцька С. та ін. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
 2. Долинська М. С. Нотаріат: підручник. Львів. Ліга-Прес. 2018. 398 с.

За 2016-2019 рр. викладачами кафедри опубліковано навчальні посібники:

 1. Бачинський Тарас Основи ІТ-права: навч.посібник /. Львів: Апріорі. 2016. 136 с.
 2. Основи ІТ-права: навч. посіб. / Т. В. Бачинський, Р. І. Радейко, О. І. Харитонова та ін.: за заг. ред. Т. В. Бачинського. 2-е вид., доповнене і перероблене. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 208 с.
 3. Дембіцька С. Л., Зільник Н. М. Господарський процес: навч. посібник. Вид-во Львівської політехніки. 2018. 268 с.
 4. Дембіцька С. Л, Бек У. П. Сімейне право: Конспект лекцій для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 081 «Право». Львів: Растр-7, 2018. 194 с.
 5. Личенко І. О. Марич Х. М., Ортинська Н. В. Екологічне право (загальна частина): навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. Львів : Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2016. 280 с.
 6. Личенко І. О. Адвокатура зарубіжних країн: Конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Львів : Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 2018. 235 с.
 7. Остапенко Л. О. Трудовий кодекс України: проект (альбом схем) Львів: Растр-7, 2017. 128 с.
 8. Остапенко Л. О. Трудове право: навчально-методичний посібник. Львів: Раст-7, 2017 112 с.
 9. Павлів-Самоїл Н.П., Німак М. О., Бльок Н. В. Спадкування в Україні: у таблицях і схемах: навчально-методичний посібник. Львів: «Растр-7», 2018. 175 с.
 10. Паньонко І. М., Фартушок Т. Б. , Буряк Я. Я. Господарське судочинство: в таблицях і схемах 2018: навчальний посібник / І. М. Паньонко,. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 222 c.

На кафедрі цивільного права та процесу функціонують студентські наукові гуртки «Цивіліст» та «Судове представництво».

Керівництво гуртками здійснюють к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу Заболотна Н.Я.  та к.ю.н., асистент кафедри цивільного права та процесу Буряк Я. Я. Постійними членами гуртка є студенти II, III, IV курсів. Тематика доповідей студентів стосується дисциплін,
викладання яких забезпечується кафедрою цивільного права та процесу: цивільне право, господарське право, екологічне право, трудове право, земельне право, сімейне право та інші.

Щомісяця члени студентського наукового гуртка проводять засідання та заслуховують доповіді студентів, обговорюють актуальні проблеми юридичної науки. Кращі наукові роботи студентів рекомендовані для оприлюднення на конференціях та інших науково-практичних заходах.
Метою гуртка «Судове представництво». є формування у студентів практичних навиків представництва інтересів у цивільному та господарському процесі.

Приєднані файлиРозмір
iii_sudovi_debaty_2016.doc200 KB
Оновлено 2 міс 1 тижд тому