Вступ 2019: рейтингові списки
 

Наукова діяльність кафедри цивільного права та процесу

Наукова діяльність – це один з найважливіших аспектів роботи кафедри, тому склад кафедри здійснює наукові дослідження за таким актуальним напрямком: «Цивільно-правовий захист прав фізичних та юридичних осіб».

Окрім того, викладачі кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Василів С. С. - Адміністративно-правові засади підвідомчості справ про адміністративні правопорушення; Зільник Н. М. -Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації; Романівка З.Є. - Знаряддя та засоби вчинення злочину за кримінальним правом України.

Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відобажаються в змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей, опублікованих у фахових періодичних виданнях. Зокрема за 2011-2012 рр. викладачами кафедри опубліковано 38 публікацій з них 24 фахових статей. За 2013 р. – 69 публікацій з них 34 фахових статей.

За 2012-2013 рр. опубліковано наступні монографії:

 • Дембіцька С. Л. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг України: Монографія/ за заг. ред. Остапенко О.І.:-Львів.:2012.-175с.;
 • Добош З. А. Конвергенція справедливості і права: філософсько-правовий аспект:Монографія.-Хмельницький,2013.-271с.;
 • Дутко А. О. Юридичні конструкції та їх використання в законотворочій практиці України: Монографія. - Львів: ЛьвДУВС, 2013. - 132с..

За 2012-2013 рр. викладачами кафедри опубліковано навчальні посібники:

 • Дутко А. О. Сімейне право України: тексти лекцій.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. -204с.;
 • Волинець Т. В. проблеми відповідальності у сфері господарювання. Навч. посіб.Львів:Вид-воЛКА,2013.-145с.;
 • Апопій І. В. Договірне право. Навч. посіб. Львів.: Вид-во ЛКА, 2013. -196с.;
 • Дембіцька С. Л. Трудове право: навч.-метод. посіб./ С. Л. Дембіцька, Л. О. Остапенко, І. М. Паньонко. - Львів: Видавництво "Львівської політехніки". -112с..

За 2014 рік опубліковано монографії

 • Апопій І.В. Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин в Україні: монографія// колектив авторів, керівник авторського колективу к.ю.н, доц. Федик Є.І. – Львів: «Новий Світ – 2000». – 2014. – 482с. др.арк.21,9. Рекомендовано до друку Вченою радою Львівської комерційної академії (Протокол №3 від 23.11.2013р.);
 • (Волинець Т.В.) Правове регулювання окремих видів публічних і приватних відносин: монографія//(Волинець Т.В.). –Львів: Вид-во "Новий світ-2000". –482с. др.акр.21,9. Рекомендовано до друку Вченою радою Львівської комерційної академії (Протокол №3 від 23.11.2013р.).

Підручники:

 • Цивільне право України:  підручник [Текст]: в 2 т. / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – Т 1. – 444 с., др.арк.20,18. Т 2. - 428 с. др.арк.19,45. Гриф МОН Лист № 1/11-5677 від 16.04.2014.

За 2015 рік опубліковано монографії

 •  Баїк О. І. Публічні атрибути і символи Української держави: монографія / О.І. Баїк. – Львів: ПАІС, 2015. – 251с. др.арк.11,4. Рекомендовано до друку Вченою радою НУ «Львівська політехніка» (Протокол №11 від 24.03.2015р.);
 • (Личенко І.О.) Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження: монографія / І.О. Личенко. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 405 с. др..арк.18,4. Рекомендовано до друку Вченою радою Львівськогодержавного університету внутрішніх справ (Протокол №7 від 5.03.2014р.).

Навч.посібники

 • Дембіцька С.Л. Адміністративні послуги населенню України органами місцевого самоврядування: навч.посіб./С.Л.Дембіцька; за заг.ред.О.І.Остапенка. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 205с. др.арк.9,3;
 • Долинська М. С. Українське нотаріальне право: навч. посіб./ М. С. Долинська. К.: – Юрінком Інтер, 2015. – 248 с.  

На кафедрі цивільного права та процесу функціонує студентський науковий гурток «ЦИВІЛІСТ».

Керівництво гуртком здійснюється к.ю.н., доцентом кафедри ЦПП Апопій І.В. та к.ю.н., асистентом кафедри ЦПП Заболотною Н.Я.  Постійними членами гуртка є студенти II, III, IV курсів. Старостою гуртка студенти обрати Щербак Дарію, яка займається організаційними питаннями. Тематика доповідей які студенти готують на засідання гуртка є надзвичайно різноманітною. Кожен студент вільно обирає тему доповіді з будь-якої дисципліни, яка викладається на кафедрі, цивільне право, господарське право, екологічне право, трудове право, земельне право, сімейне право та інші. Щомісяця члени студентського гуртка проводять засідання щоб заслухати доповіді студентів, обговорити проблемні моменти, задати запитання. В подальшому кращі студенти за спільною згодою членів гуртка та його керівників рекомендуються до участі зі своїми темами доповідей у студентських конференціях.

16 листопада 2016 року на засіданні кафедри цивільного права та процесу створено гурток «Судового представництва», керівник гуртка к.ю.н. асистент Буряк Ярослав Ярославович.

Метою гуртка є формування у студентів практичних знань та навичок як в цивільному так і в господарському процесі.

Приєднані файлиРозмір
iii_sudovi_debaty_2016.doc200 KB
Оновлено 2 years 7 міс тому