Дизайн

6.022.00 Дизайн
Кваліфікація: Бакалавр з дизайну
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, шостий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: Творчий конкурс: 1 етап – рисунок; 2 етап – живопис; 3 етап – композиція.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми:
Випускники отримують кваліфіковану теоретичну та практичну підготовку для здійснення самостійного планування і організації проектної дизайнерської діяльності. Навчальний процес зорієнтовано на розкриття та вдосконалення творчої індивідуальності кожного студента. Підготовка бакалаврів ґрунтується на гуманітарних, природничо-наукових, дизайнерських дисциплінах, різноманітній тематиці проектування. Фахівці дизайнери володіють професійними знаннями в області розробки ескізних, робочих проектів дизайн об'єктів різного типу, графічного дизайну предметного дизайну, дизайну предметно-просторового середовища, дизайну інтер'єрів та екстер'єрів будівель. Сферою їх діяльності є як практичне виробництво продукції і сфера управління процесом створення предметно-просторових систем. У процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для створення й обробки двовимірних зображень (Аdоbе РhоtоShор, Аdobе Ilustrаtоr, СоrеlDraw), тривимірних об'єктів (3 Ds MAX, АutoСАD), розробки мультимедійних продуктів (FІаsh, Мауа) та текстові редактори (Аdоbе Indesign). Фахівці здатні трансформувати та організувати оточуючий простір відповідно до сучасних вимог і потреб суспільства, розробляти і презентувати дизайн-ідеї засобами графіки, макетування, мультимедійного забезпечення, мають досвід самостійної роботи з художніми засобами та фотоматеріалами. Випускники вивчають історію та сучасні тенденції розвитку дизайну, пізнають особливості професійної роботи дизайнера, беруть участь в освітніх та соціальних програмах, популяризують мистецтво в суспільстві. Сферою діяльності випускників є як практичне виробництво предметів матеріальної культури, так і формування дизайн-концепцій на зазначені теми.
Набуті компетентності:
- випускник володіє загальною культурою, знайомий з основними позиціями гуманітарних і соціально-економічних наук, знає етичні і правові норми фахової діяльності, здатний аналізувати соціальні проблеми; - випускник володіє сучасними науковими методами пізнання для вирішення професійних завдань, методами пошуку та узагальнення інформації, навичками усної, письмової та візуальної презентації результатів, вміє вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію; - випускник набуває досвід роботи та професійного спілкування в Інтернет-просторі, вміє використовувати сучасні комп’ютерні технології для саморозвитку і самонавчання; - випускник знає історію розвитку світового та українського мистецтва і дизайну, основні положення теорії композиції та формоутворення, геометричного моделювання та формоутворення предметів матеріальної культури, концепції і методи використання освітлення, кольору, текстури та фактури в дизайні, критерії естетичної виразності зображень, застосування засобів рисунку, живопису та скульптури у дизайні; - випускник володіє професійною термінологією, знає класифікацію об’єктів дизайну, основні принципи проектування дизайн-об'єктів: елементів візуальної комунікації та предметних ансамблів та предметно-просторових систем, принципи і норми зонування, планування, розробки об'ємно-просторової структури, конструктивної схеми та художнього образу дизайн об'єктів, принципи дизайну знакових систем у графічному дизайні;
- випускник володіє сучасними знаннями у галузі технологій комп'ютерного моделювання дизайн-об'єктів, засобів інженерної та комп'ютерної графіки, верстки текстів та обробки фотоматеріалів; - випускник має базові уявлення про загальні поняття та правила нормативно-технічної бази дизайну, правила виконання робочої проектної документації, як для предметно-просторових об’єктів, так і для продукції графічного дизайну; - випускник вміє критично оцінювати власні здобутки та недоліки, готовий до підвищення рівня професійної компетентності, вміє орієнтуватися у швидкозмінних умовах, творчо мислити і діяти, ініціювати новаторські рішення у проектному процесі; - випускник здатний застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесі проектування; - випускник отримує досвід роботи із спеціалізованими креслярськими та графічними приладами, художніми матеріалами; навички організації процесу дизайн проектування рекламного та предметно середового середовищ; досвід експлуатації комп'ютерних систем; - випускник знає та застосовує на практиці основні естетичні категорії, закони композиції, економічні та екологічні принципи створення дизайн об’єктів та елементи соціокультурної компетенції; вміє враховувати суспільні та соціально-світоглядні процеси, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності; - випускник опанував прикладні програми комп’ютерного моделювання дизайн-об’єктів, отримав навички побудови дво- та тривимірних зображень; - випускник знає критерії оцінки та процедури погодження проектних рішень; здатен представляти проектні результати професійній спільноті, замовнику та громадськості, вміє ефективно організовувати власну професійну діяльність; - уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: обмірна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Доктор архітектури, професор Черкес Богдан Степанович, вул. Ст.Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кімната 328 тел. +38 (032) 258- 22-39 E-mail: kafedra.doa@gmail.com
Професійні профілі випускників: Професійний профіль – ДИЗАЙНЕР ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Розробляє дизайн середовища, предметно-просторові комплекси для будівель і споруд та дизайн знакових систем для візуальних комунікацій, здійснює передпроектний аналіз проектної ситуації, виконує розрахунково-графічну частину з усіх розділів дизайн проектування, користуючись сучасними методами дизайн проектування та засобами ПЗ, розробляє макети об'єкту та окремі вузли та деталі інтер’єрного обладнання, упаковки поліграфічної продукції, носіїв зовнішньої реклами. Бере участь у складанні завдань на проектування для інженерів та співпрацює з ними, узгоджує проектні рішення з замовниками, отримує експертизу державних органів нагляду, проводить аналіз, контроль і оцінку якості продукту дизайну. Професійний профіль – ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙНЕР. Створює двовимірні та тривимірні ескізи для реклами, поліграфії та мультимедійного простору, будує віртуальну інформаційну модель для конкретного дизайн об'єкту: поліграфічна продукція, упаковка, зовнішня реклама засобами ПЗ (“Adobe». «Сoral», «3 Ds Max»), робить робочі макети дизайн об’єктів та виконує підготовку їх до друку, або адаптує їх в віртуальну систему мультимедійного простору. Організовує роботу над груповим проектом за допомогою сучасних технічних і програмних засобів дизайн проектування, здійснює операції у мультимедійному просторі фірми, Інтернеті, використовуючи текстові, графічні та НТМІ - редактори. Професійний профіль – ДИЗАЙНЕР ІНТЕР’ЄРУ. У складі проектної групи приймає участь у розробці ескізного вирішення проекту інтер'єру та елементів дизайну архітектурного середовища (обладнання різноманітного інтер’єрного призначення, меблів, освітлення, декору, малих архітектурних форм, елементів ландшафту). Розробляє робочі креслення елементів інтер'єру та їх візуалізації (меблі, освітлення, декоративні форми, архітектурні деталі), використовуючи сучасні методи дизайн проектування та засоби ПЗ («Adobe». «СorеlDrew», «3 Ds Max», «АUTOСАD»). Готує демонстраційні та рекламні матеріали для презентації результатів дизайну.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації.
Інші особливості програми: Програма передбачає реальну можливість індивідуального вибору фахових дисциплін самими студентами відповідно до професійних уподобань з метою визначення подальшої траєкторії навчання.
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут архітектури