Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Філологія

035 Філологія
Кваліфікація: Бакалавр з філології (прикладна лінгвістика)
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 249 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, шостий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Загальний профіль програми:
Програмні результати навчання:
- основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, етичні та правові норми, які регулюють відносини між людьми, ставлення людини до навколишнього середовища;
- еволюція парадигм мовознавства ХІХ-ХХІ століть;
- лінгвістика як особлива наука, що вивчає онтологію мови як системи знаків, її структуру, функційну спрямованість та розглядає мову як суспільне явище;
- сучасні наукові лінгвістичні методи, які застосовують у лексикографії, корпусній та когнітивній лінгвістиці, соціолінгвістиці, психолінгвістиці, термінології, машинному перекладі та ін.;
- особливості перекладу як особливого виду комунікації з урахуванням об’єктивного й суб’єктивного чинників у ньому;
- методи системного аналізу та теоретичної кібернетики щодо побудови інформаційних моделей об'єктів та процесів різної природи
- принципи будування алгоритмів для прикладних програм, що опрацьовують мовні дані;
- технічні та програмні засоби реалізації інформативних процесів; основи корпусної лінгвістики, основні напрямки комп’ютерної лінгвістики.
- перекладати письмово та усно наукові, науково-технічні, ділові та суспільно-політичні тексти з використанням спеціальних програм;
- реферувати та анотувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти;
- здійснювати лінгвістичний аналіз, зокрема фонологічний, лексико-семантичний, морфологічний та синтаксичний, контент-аналіз, сентимет-аналіз тощо, різних типів текстів/ дискурсів;
- використовувати технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів, як-от: сучасні інформаційно-пошукові системи, бази даних та знань, системи передавання і зберігання інформації різних типів;
- застосовувати навичками створення словників, зокрема електронних; сучасною мовознавчою термінологією та термінологією у сфері інформаційних технологій.
- будувати алгоритми для розроблення прикладних програм, що опрацьовують мовні дані;
- створювати текстові корпуси з відповідним маркуванням та індексуванням а також лінгвальні бази даних.
- здатність застосовувати знання та розуміння законів та методів міжособистісних комунікацій, норм толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності;
- здатність адаптуватись до нових ситуацій та ухвалювати рішення; усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;
- здатність розуміти принципи співвідношення мови - суспільства, мови - культури, мови - мислення, мови - релігії, мови - соціальних стратів;
- здатність розглядати мову як чинник об’єднання етносу, народу, нації;
- спроможність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики.
Форма навчання: денна
Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій