Інженерія програмного забезпечення

6.121.00 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: Нема
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист дипломної роботи.
Характеристика освітньої програми:
Програма орієнтована на професійну підготовку в області інженерії програмного забезпечення. Акцент на глибоких знаннях в області систематизованого і упорядкованого підходу до створення, експлуатації і супроводу програмного забезпечення на основі використання принципів інженерії по відношенню до процесу розробки програмного забезпечення, а також здатність їхнього застосування в практичній діяльності. Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію і спрямована на інженерну діяльність, пов’язану зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі в експлуатацію.
Набуті компетентності:
• Розуміння основних положень теорії програмування та здатність використовувати їх для створення програмних систем та засобів їх розроблення.
• Розуміння принципів функціонування та структури обчислювальних систем та здатність використовувати ці знання та вміння для створення ефективних програмних систем, включаючи мобільні, вбудовані та спеціалізовані.
• Розуміння основ моделювання програмного забезпечення, типів моделей, нотацій для їх подання та здатність моделювати різні аспекти програмних систем.
• Розуміння методів та засобів управління якістю ПЗ та здатність організувати процеси тестування, верифікації та атестації програмного забезпечення.
• Розуміння принципів людино-машинної взаємодії та здатність створювати програмні продукти з ефективним інтерфейсом користувача.
• Знання і розуміння основ охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
• Здатність демонструвати знання й розуміння основ інформаційних технологій та математики як теоретичної бази для розробки програмного забезпечення.
• Здатність застосовувати знання і вміння інженерії вимог для аналізу предметної області та розроблення, верифікації і атестації специфікації вимог до програмного забезпечення.
• Здатність проектувати програмні системи та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи високорівневу архітектуру, архітектурні та поведінкові шаблони проектування, а також шаблони безпеки.
• Здатність використовувати методи та технології об'єктно-орієнтованого програмування та проектування програмних систем для різних предметних областей.
• Володіння знаннями про інформаційні моделі даних та системи, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.
• Володіння мережевими, розподіленими та хмарними технологіями та здатність створювати програмні продукти, призначені для роботи в такому середовищі.
• Володіння методами управління проектами з розроблення програмного забезпечення та здатність організовувати роботу колективів програмістів і управляти виконанням проектів з розроблення програмних систем.
• Здатність розробляти і аналізувати алгоритми і структури даних при створенні програмного забезпечення.
• Здатність застосовувати методи теорії ймовірностей, математичної статистики та організації обчислень для вирішення професійних задач інженерії програмного забезпечення.
• Здатність застосовувати методи штучного інтелекту й машинного навчання для аналізу даних та створення спеціалізованого програмного забезпечення.
• Здатність створювати технічну документацію на програмні системи відповідно до прийнятих стандартів та практик.
• Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов.
• Здатність аргументувати вибір методів розв’язування задач інженерії програмного забезпечення, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
• Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення.
• Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
• Здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для розв’язання конкретних типових задач програмної інженерії.
• Здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для оптимізації проектних і технологічних рішень з метою підвищення якості програмних продуктів.
• Здатність застосовувати системний підхід у процесі створення програмних продуктів.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Важливим аспектом підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення є навчальна технологічна і переддипломна практики, які проходять на підприємствах ІТ-галузі, зокрема це стосується партнерів кафедри: Eleks, Sigma Software, Edvantis, SoftServe, Adva Soft .
Керівник освітньої програми, контактна особа: Левус Є.В. (Yevheniia.V.Levus@lpnu.ua , 2582578)
Професійні профілі випускників: Робота в галузі розробки програмного забезпечення та сфері інформатизації процесів та явищ різного характеру. Професійний профіль — менеджер проекту з розробки програмного забезпечення Відповідальний за розроблення проекту на основі вимог, проектних рішень і планів робіт та їх реалізацію. Керує виконанням проектних угод і стежить за фінансовими, часовими і технічними ресурсами проекту. Професійний профіль — аналітик Будує концептуальну модель предметної області та визначає на основі цього специфікацію системи на верхньому рівні. Проводить узгодження вимог і визначення області дії проекту на спільних переговорах із замовником. Професійний профіль — архітектор програмної системи Визначає архітектуру, набір компонентів, їхніх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу програмного продукту. Представляє проектні рішення у структурних та поведінкових нотаціях. Визначає технології, методи та засоби, які необхідні для реалізації проектних рішень. Професійний профіль — програміст Реалізує проектні рішення стосовно системи у вигляді програмних кодів, документів й інших вихідних результатів у відповідності до діючих стандартів. Професійний профіль — фахівець з тестування програмного забезпечення Здійснює процес перевірки готової програми в статиці (перегляди, інспекції, налагодження вихідного коду) і в динаміці шляхом прогону кінцевого набору тестових даних для різних шляхів виконання програми і порівняння отриманих результатів із заздалегідь заданими.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою. Особливостями програми є поглиблена підготовка студентів в галузі програмування вбудованої техніки та Інтернету речей, інженерії даних, комп'ютерної графіки та мультимедіа.
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій