Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Маркетинг

075 Маркетинг
Кваліфікація: Бакалавр з маркетингу
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, шостий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Загальний профіль програми:
Програмні результати навчання: - ідентифікувати та пояснити термінологію з маркетингу; </ br>- описати та інтерпретувати теоретичні засади товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, інформаційного та організаційного забезпечення маркетингової діяльності; </ br>- діагностувати та прогнозувати стан ринку і маркетингового середовища функціонування підприємства; </ br>- знайти рішення щодо узгодження маркетингової, логістичної, фінансової, виробничої та інших видів діяльності підприємства; </ br>- визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих маркетингових рішень. - збирати й накопичувати інформацію про стан вітчизняних та зарубіжних ринків з метою проведення відповідних консультацій; - організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства та реагування на зміни його стану; - оцінювати ефективність маркетингової діяльності; - реалізовувати плани діяльності за складовими комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл, комунікація та аналізувати ефективність їх виконання; - формувати плановий бюджет маркетингової діяльності; - розробляти та реалізовувати рекомендації щодо формування попиту і стимулювання збуту, удосконалення асортименту та якості продукції, встановлення ціни на товар, рівня обслуговування клієнтів. - здатність використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з маркетингу; - здатність ідентифікувати та обґрунтовувати вирішення проблемних маркетингових ситуацій на засадах використання концепції реінжинірингу та бенчмаркінгу.
Форма навчання: заочна
Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут економіки і менеджменту