Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Маркетинг

075 Маркетинг
Кваліфікація: Бакалавр з маркетингу
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, шостий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Загальний профіль програми:
Програмні результати навчання:
- ідентифікувати та пояснити термінологію з маркетингу;
- описати та інтерпретувати теоретичні засади товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, інформаційного та організаційного забезпечення маркетингової діяльності;
- діагностувати та прогнозувати стан ринку і маркетингового середовища функціонування підприємства;
- знайти рішення щодо узгодження маркетингової, логістичної, фінансової, виробничої та інших видів діяльності підприємства;
- визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих маркетингових рішень.
- збирати й накопичувати інформацію про стан вітчизняних та зарубіжних ринків з метою проведення відповідних консультацій;
- організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства та реагування на зміни його стану;
- оцінювати ефективність маркетингової діяльності;
- реалізовувати плани діяльності за складовими комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл, комунікація та аналізувати ефективність їх виконання;
- формувати плановий бюджет маркетингової діяльності;
- розробляти та реалізовувати рекомендації щодо формування попиту і стимулювання збуту, удосконалення асортименту та якості продукції, встановлення ціни на товар, рівня обслуговування клієнтів.
- здатність використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з маркетингу;
- здатність ідентифікувати та обґрунтовувати вирішення проблемних маркетингових ситуацій на засадах використання концепції реінжинірингу та бенчмаркінгу.
Форма навчання: заочна
Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут економіки і менеджменту