Економіка

6.051.00.00 Економіка
Кваліфікація: Бакалавр з економіки
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, складання кваліфікаційного екзамену, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми:
Бакалаври спеціальності «Економіка» здобувають поглиблені теоретичні та практичні знання, уміння, навики у сфері економіки, опановують загальні засади професійної діяльності, оволодівають іншими компетентностями, необхідними для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі економіки або у процесі навчання, що передбачає застосування економічних теорій і методів та характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Зокрема, освітньо-професійна програма бакалаврів за спеціальністю «Економіка» ґрунтується на фундаментальних постулатах та результатах сучасних досліджень у сфері макро-, мезо- та мікроекономіки, економіки підприємства, підприємництва, бухгалтерського та управлінського обліку, економічного аналізу, інвестування, організації виробництва, планування та контролю, просторової організації бізнесу, економіки праці та соціально-трудових відносин, мотивації персоналу, економіко-статистичного моделювання і прогнозування, інформаційних систем і технологій підприємства. Бакалаври спеціальності «Економіка» отримують комплекс знань, умінь та навиків, необхідний для вирішення завдань у фінансово-економічній, інформаційно-аналітичній, обліково-контрольній, плановій та проектній сферах господарської діяльності, втілення новітніх концепцій управління людськими ресурсами, розроблення соціально-орієнтованих заходів економічного розвитку суб’єктів господарювання.
Набуті компетентності:
– уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та підприємницьких інтересів;
– уміння збирати та обробляти дані, оцінювати отримані результати, приймати рішення та аргументовано їх захищати;
– уміння виконувати прикладні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
– уміння здійснювати постановку та формалізацію економічних задач, розв’язувати їх з допомогою методів економіко-математичного моделювання та сучасних програмних засобів;
– уміння аналізувати та оцінювати ресурси, витрати, проекти, бізнес-процеси, бізнес-модель підприємства, фінансово-економічний стан підприємства, потенціал підприємства, результати діяльності підприємства, соціально-економічний розвиток регіону, виявляти і використовувати резерви поліпшення показників діяльності;
– уміння діагностувати зовнішнє середовище, визначати стратегію та формувати бізнес-модель підприємства, моделювати та контролювати бізнес-процеси;
– уміння розробляти довгострокові, поточні та оперативні плани діяльності підприємства та його підрозділів, бізнес-плани, інвестиційні проекти;
– уміння проводити дослідження ринку праці та процесів у соціально-трудовій сфері, визначати та обґрунтовувати оптимальні форми організації праці для конкретного суб’єкта господарювання, оцінювати економічну ефективність заходів щодо вдосконалення організації праці;
– уміння формувати політику підбору та розвитку персоналу, розробляти ефективні системи мотивації та оплати праці;
– уміння розробляти та впроваджувати в практику суб’єктів господарювання сучасні технології управління персоналом з дотриманням вимог законодавства України.
– здатність продемонструвати знання і розуміння економічних понять, наукових економічних теорій та методів;
– здатність продемонструвати розуміння впливу економічних рішень у суспільному, соціальному й екологічному контексті;
– здатність продукувати креативні ідеї, розробляти та управляти проектами, самостійно та колективно виконувати професійні завдання;
– здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати оперативні рішення;
– здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній зі сфер економіки: економіка підприємства; економіка праці та управління персоналом;
– здатність продемонструвати знання нормативно-правового забезпечення господарської діяльності підприємств;
– здатність продемонструвати поглибленні знання аналізу системи адміністративних, інформаційних та мотиваційних характеристик діяльності персоналу.
– здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності у сфері економіки підприємства, підприємництва, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, інвестування, організації виробництва, планування та контролю на підприємстві, просторової організації бізнесу, економіки праці та соціально-трудових відносин, мотивації персоналу, економіко-статистичного моделювання і прогнозування, інформаційних систем і технологій підприємства;
– здатність продемонструвати знання та розуміння економічного механізму підприємства, організаційного забезпечення його функціонування, прийомів, методів та інструментів управлінського обліку, економічного аналізу, прогнозування, планування, економічного стимулювання, контролю;
– здатність продемонструвати знання новітніх технологій виробництва, форм та методів організації операційної діяльності підприємства;
– здатність продемонструвати знання основних закономірностей формування трудових відносин в ринкових умовах та особливостей функціонування сфери соціального захисту найманих працівників.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник освітньої програми – Скворцов Ігор Борисович, моб. тел.: 0679200263, e-mail: i.skvorzov@gmail.com. Контактна особа – Загорецька Олена Ярославівна, моб. тел.: 0677913882, e-mail: zagoreckao@gmail.com
Професійні профілі випускників: Випускник здатний виконувати професійну роботу за такими угрупуваннями професій (відповідно до ДК 003: 2010): помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; інші фахівці.
Доступ до подальшого навчання: Навчання на магістерському рівні, програми підвищення кваліфікації
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською та частково англійською мовою
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут економіки і менеджменту