Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація: Бакалавр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, шостий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Загальний профіль програми:
результатах сучасних наукових досліджень з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: переробна промисловість; оптова та роздрібна торгівля; формування та реалізація підприємницької діяльності; сучасні інформаційні та електронно-обчислювальні системи прийняття рішень у сфері підприємницької діяльності та торгівлі; управління виробничими процесами та розподілом продукції із використанням маркетингових та логістичних підходів; бізнес-планування реалізації підприємницьких ідей; проведення операцій на фондовій, валютній та сировинних біржах, формування торговельної системи, формування та реалізація стратегій первинного та вторинного розміщення цінних паперів на фінансових ринках; брокерська діяльність.
Програмні результати навчання:
- здатність продемонструвати знання і розуміння наукових і математичних принципів, що лежать в основі формування інвестиційних портфелів у біржових умовах;
- здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності в області підприємницьва, торгівлі та біржової діяльності;
- здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній з областей підприємництва, торгівлі, біржової діяльності;
- здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експертизи якості товарів та послуг;
- здатність продемонструвати знання та розуміння методологій проектування, відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов;
- здатність продемонструвати знання сучасного стану справ та новітніх технологій в галузі товарознавства та митної експертизи товарів.
- здатність продемонструвати розуміння впливу підприємницьких рішень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті;
- здатність продемонструвати знання основ економіки та управління проектами.
- уміння застосовувати знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи;
- уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу в системах оцінки якості товарів і послуг, які характерні обраній спеціалізації;
- уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей;
- уміння застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для вирішення технічних задач спеціальності.
- уміння розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для обраної спеціалізації електроустаткування та обладнання;
- уміння здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач спеціальності;
- уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди;
- уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу систем і їх складових;
- уміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності (спеціалізації) з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;
- уміння виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;
- уміння оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.
- здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Форма навчання: денна
Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Керівник: Князь Святослав Володимирович (+380975274018, svkniaz@ukr.net), контактна особа: Федорчак Олексій Євстахійович (+380975684175, atilla3@ukr.net).
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми: Немає
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола