Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Кваліфікація: Фахівець із міжнародних відносин
Тривалість програми:
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, шостий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Загальний профіль програми:
Програмні результати навчання: "теорії міжнародних відносин та політології, інших гуманітарних, соціально-економічних і правових дисциплін;методології наукових досліджень у галузі політології, міжнародних відносин та зовнішньої політики;базових аспектів розвитку сучасної системи міжнародних відносин та міжнародного порядку, місця України в сучасних інтеграційних процесах;посадових обов’язків представників дипломатичної та консульської служби, правил дипломатичного протоколу та етикету, що використовуються в комунікаціях, бесідах, переговорах;кількох іноземних мов та методики професійного перекладу фахової літератури." здійснювати професійну діяльність у сфері політики, дипломатії та державного управління; консультувати громадян з питань дипломатичних і консульських відносин та різноманітних аспектів співпраці України з іншими державами та міжнародними організаціями; здійснювати моніторинг ринкового середовища, суспільно-політичних та соціокультурних процесів на національному та міжнародному рівні, надавати об’єктивну фахову інформацію представникам центральних та місцевих органів державної влади з питань, пов’язаних зі сферою міжнародних відносин та зовнішньої політики; готувати службові документи (зокрема, довідки, проекти дипломатичних, юридичних та інших ділових документів), аналітичні матеріали для дипломатичних установ та державних структур; письмові та усні презентації наукового та практичного змісту; застосовувати іноземну мову в практичній діяльності за спеціальністю, проводити прямий і зворотний переклад документів з іноземної мови; брати участь у переговорах і дипломатичних бесідах; за допомогою відповідних методів через використання програмно-технічних засобів, сучасних інформаційних систем і технологій здійснювати пошук нової інформації, її опрацювання та застосування у суспільно-політичних, соціоекономічних, правових та інформаційних взаєминах між державами; працювати в колективі (виконувати функції керівника, планувати та проводити інформаційно-аналітичну роботу). обґрунтовувати та пояснювати актуальні процеси у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики; узагальнювати та аналізувати актуальні суспільно-політичні, соціокультурні, економічні та інші проблеми зі сфери внутрішньої політики держав та міжнародних відносин;аналізувати, систематизувати та визначати пріоритети співпраці України з іншими державами та міжнародними організаціями; обстоювати патріотичну державницьку позицію щодо місця України в системі міжнародних відносин.
Форма навчання: заочна
Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук