Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Соціальна робота

231 Соціальна робота
Кваліфікація: Бакалавр соціальної роботи
Тривалість програми:
Кількість кредитів: 240 кредитів ЕКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, шостий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Загальний профіль програми:
Програмні результати навчання: • різноманітних теорій, що складають базу еклектичних знань соціальної роботи, та здатність визначити їхню відповідність конкретній ситуації у практиці соціальної роботи з вразливими групами населення; • професійних цінностей, що ними визначається унікальність фаху «Соціальна робота»,;• сучасних уявлень про інтеграцію теорії і практики соціальної роботи; • сучасних уявлень про інтеграцію політики і практики і розуміння особливостей практики соціальної роботи у контексті соціальної політики;• сучасних уявлень про соціальні послуги у громаді та потреби сприяння їхньому розвитку, • принципів ініціювання та впровадження інновації в системі надання соціальних послуг • досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їхнього регулювання та управління; • вивчати поведінку людей, їхні потреби та мотивацію та надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; • організовувати роботу з людьми, які зіштовхнулися з проблемами виживання та працевлаштування в сучасному суспільстві, на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їхньому взаємозв’язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій; • здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їхнього благополуччя.• застосовувати інноваційні технології та методики у галузі соціальної роботи, пристосовуючи їх до реалій сучасної України; • здатність до абстрактного і конкретного мислення, до творчої та результативної праці;• спрямованість на застосування інноваційних технологій практичної соціальної роботи з людьми – окремими особами, родинами, групами та громадами; • здатність планувати та виконувати соціальні програми; • здатність сприяти формуванню мережі соціальних послуг у громаді;
Форма навчання: денна
Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.пед.наук, доц. Гайдук Н.М.
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук