Музеєзнавство, пам'яткознавство

6.027.00.00 Музеєзнавство, пам'яткознавство
Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство»
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Завершена навчальна програма, обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та складання державного екзамену з спеціальності на засіданні Екзаменаційної комісії
Характеристика освітньої програми:
Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з музеєзнавства та пам’яткознавства в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі збереження, вивчення і популяризації історико-культурної спадщини та музейної справи. Особлива увага у навчанні звертається на оволодіння іноземними мовами (І-ІІІ курси навчання) – англійською та польською. Освітньо-професійна програма зорієнтована на актуальні вибіркові блоки професійної підготовки, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: • Блок 1. Історія науки і техніки, науково-дослідна робота в музеї, державна політика та правове регулювання в галузі, історія музейної справи України, культурологія, історичне краєзнавство, книгознавство та історія книги, основи маркетингу у галузі. • Блок 2. Дослідницька діяльність у галузі, науково-технічний прогрес як феномен культури, історія пам’яткоохоронної справи України, міжнародне законодавство у галузі, культурна антропологія, локальна історія, урбаністика, рекламно-інформаційна діяльність у галузі.
Набуті компетентності:
1) здатність продемонструвати знання і розуміння наукових засад організації, модернізації процесів у професійній галузі
2) здатність продемонструвати знання та практичні навички з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін;
3) здатність продемонструвати поглиблені знання з історії, теорії та практики музеєзнавства та пам’яткознавства;
4) здатність продемонструвати знання законодавства (національного та міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності;
5) здатність продемонструвати знання з теорії та практики музеєзнавства та пам’яткознавства;
6) здатність продемонструвати знання та розуміння історичних та культурних процесів у національному та європейському контексті;
7) здатність продемонструвати знання сучасного стану та проблем розвитку музеєзнавства та пам’яткознавства;
8) здатність продемонструвати розуміння впливу соціокультурних та політичних чинників на стан та розвиток професійної галузі;
9) здатність продемонструвати знання основ менеджменту та маркетингу в професійній галузі;
10) знання історії становлення та формування колекцій провідних музеїв України та світу;
11) знання визначальних етапів становлення та концептуальних засад музеєзнавства та пам’яткознавства.
1.Уміння використовувати основи маркетингу для досягнення цілей пам’яткоохоронних та музейних установ шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
2. Уміння визначати особливості та закономірності розвитку культурно-історичного процесу.
3. Здатність самостійно організувати роботу з вивчення стародавніх книг у музеї.
4. Уміння визначати феномени історії науки і техніки в професійній діяльності.
5. Уміння надавати наукову оцінку музейним предметам.
6. Знання етичних норм і зобов’язань у сфері музеєзнавства і пам’яткознавства, затверджених в національному законодавстві і дотримання цих зобов’язань у професійній діяльності.
7. Уміння проводити збір, накопичення і популяризацію відомостей про певну територію з різних точок зору.
8. Уміння використовувати основи рекламно-інформаційної діяльності для покращення або виходу пам’яткоохоронних та музейних установ на ринок екскурсійних та туристичних послуг.
9. Уміння комплексно розглядати культуру в усіх її проявах та на різних етапах.
10. Здатність описувати ґенезу міст, їх хронологічну, просторову, етнічну специфіку, місто як соціальний організм.
11. Уміння визначати поступальний рух науки і техніки на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи
12. Уміння проводити первинну дослідницьку роботу музейних предметів.
13. Знання етичних норм і зобов’язань у сфері музеєзнавства і пам’яткознавства, затверджених в міжнародному законодавстві і дотримання цих зобов’язань у професійній діяльності.
14. Уміння брати участь в розвитку історичної пам’яті на регіональному або локальному рівні.
аналітичне, синтетичне, критичне мислення
Форма навчання: денна
Академічна мобільність: Немає Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає 9 кредитів ЄКТС практики – перекладацької та за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Хома Іван Ярославович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та етнокомунікації. Тел.: (032) 258-21-59, Веб-сайт: http://www.lp.edu.ua/node/115
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Музеєзнавство, пам’яткознавство» є діяльність у наданні професійних екскурсійні послуги, збиранні культурних цінностей, робота з експозиційної та науково-дослідної роботи. Це молоді спеціалісти, які володіють широким спектром інформаційних технологій, основами маркетингу та менеджменту в сфері культурної політики, а також двома іноземними мовами. Рівень професійної дозволяє працювати: ? екскурсоводом та екскурсознавцем; ? спеціалістом державної служби у сфері культури; ? менеджером соціокультурної діяльності; ? дизайнером музейних експозицій; ? організатором галерей та виставок; ? дослідником та експертом пам'яток історії та культури; ? фахівцем із зберігання культурних цінностей; ? музеєзнавцем-істориком; ? музейним доглядачем.
Доступ до подальшого навчання: Усі магістерські програми в галузі «Музеєзнавство, пам’яткознавство», а також інші магістерські програми
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук