Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

6.029.00.00 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Кваліфікація: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Освітньо-професійна програма базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Освітньо-професійна програма має три практичні лінії: Інформаційна діяльність, Управління документаційними процесами, Бібліотечна та архівна справа.
Набуті компетентності:
– основних теорій інформаційної, бібліотечної та архівної справи, теоретико-методологічних підходів;
– принципів та механізмів функціювання інформаційних систем та комп’ютерних баз даних;
– теоретичних, методологічних та процедурних основ ведення документообігу;
– принципів та способів удосконалення діяльності установ у інформаційній, бібліотечній та архівній справі;
– методів збору, обробки та аналізу інформації;
– технічних функцій адміністрування систем електронного документообігу;
– методів інформаційного аналізу, контент-менеджменту, соціальних комунікацій та прогнозування їхнього ефективного розвитку.
– організовувати впровадження новітніх інформаційних технологій на різних рівнях інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності;
– брати участь в організації ефективних баз даних інформаційної, бібліотечної та архівної справи та в налагодженні сучасних комунікаційних мереж;
– інформаційно-аналітичне забезпечення проблемних ситуацій базової діяльності;
– розробляти системи документообігу на основі ділової комунікації організації.
– визначати пріоритетні напрямки розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності установи;
– використовувати інформаційні методи аналізу контенту;
– брати участь у розробленні пропозицій щодо визначення стратегічних цілей і завдань майбутньої стандартизації та управління якістю інформаційних бібліотечних та архівних ресурсів;
– формувати рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень на основі аналітико-синтетичного опрацювання інформації.
Форма навчання: заочна
Академічна мобільність:
Практика/стажування: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Комова Марія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. Тел.: +38 (032) 258-25-95
Професійні профілі випускників: Об’єктами діяльності бакалавра зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є інформаційне, бібліотечне та архівне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств. Рівень професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» дозволяє працювати в державному та приватному секторах у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, зокрема: менеджмент інформаційних продуктів та послуг, управління інформацією, PR-технології, керування спільнотами, адміністративний менеджмент, інформаційний консалтинг.
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук