Професійна освіта (Харчові технології)

6.015.21.21 Професійна освіта (Харчові технології)
Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією харчові технології, викладач у галузі харчових технологій, викладач хімії
Тривалість програми: 4 роки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, сьомий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО
Галузь знань:
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією харчові технології
Набуті компетентності:
1.Знання про головні стадії технологічного процесу виробництва.
2. Знання класифікації продукції харчування, фізико-хімічних процесів, що тривають при обробці у харчових продуктах.
3.Знання методики розрахунків сировини, матеріалів, готової продукції, обладнання, робочої сили, виробничої площі та енерговитрат.
4.Знання технологічних параметрів, які забезпечують максимальне збереження харчової цінності, зниження відходів і витрат при кулінарній обробці.
5.Знання технологічного та санітарно-гігієнічного режимів та техніки безпеки на підприємстві.
6.Знання основ проектування педагогічних систем, навчально-виробничого процесу із застосуванням педагогічного інструментарію.
7.Знання принципів формування змісту професійної освіти, використовуючи навчально-плануючу документацію для складання плану-конспекту навчального заняття.
8. Знання методів та форм організації теоретичного та виробничого навчання.
9. Знання методів контролю знань учнів в умовах теоретичного і виробничого навчання та методики складання завдань для перевірки різного рівня засвоєння навчального матеріалу.
10. Знання методів і форм профорієнтаційної роботи з учнями.
11. Знання закономірностей, принципів, форм , методів та засобів професійного навчання та методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять різних організаційних форм (при викладанні дисциплін з харчових технологій та хімії).
12. Знання структури та дидактичних вимог до підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних предметів (дисциплін з харчових технологій та хімії).
13. Знання основних категорій педагогічного дослідження, принципів, методів та етапів педагогічного дослідження.
14. Знання сутності і мети професійної мобільності та особливостей її формування у майбутніх кваліфікованих робітничих кадрів.
1.Володіння уміннями виявити зміни, що відбуваються у сировині, напівфабрикатах та готовій продукції при неправильному проведенні технологічного процесу та несправності обладнання.
2.Володіння уміннями виконувати технологічні процеси згідно з діючими технологічними інструкціями залежно від обладнання, яке використовується.
3. Володіння уміннями забезпечувати технологічну дисципліну виробництва харчової продукції та продукції ресторанного господарства.
4.Володіння уміннями здійснювати контроль якості готової продукції.
5.Володіння уміннями вирішувати нестандартні професійні завдання, альтернативно мислити, постійно прагнути до вдосконалення професійної діяльності.
6.Володіння уміннями мислити на перспективу, організованість, трудова дисциплінованість.
7.Володіння уміннями проектувати навчально-плануючу документацію.
8.Володіння уміннями ефективно поєднувати інформаційні та педагогічні технології у практиці викладання; забезпечувати управління (спрямування) процесів навчальної або виробничої (трудової) діяльності та виховання і розвиток особистості.
9.Володіння уміннями розробляти плани: виробничого навчання, поурочно-тематичний, перелік навчально-виробничих робіт, уроку.
10. Володіння уміннями організовувати навчально-виховну роботу, реалізуючи основні функції управління в умовах навчальної групи професійно-технічного навчального закладу та використовуючи фактори ефективності управління процесом теоретичного і професійно-практичного навчання.
11. Володіння уміннями обирати методи професійного навчання (при викладанні дисциплін з харчових технологій та хімії) відповідно до змісту навчання в умовах теоретичного та виробничого навчання, використовуючи існуючі форми організації навчання в професійно-технічному навчальному закладі та враховуючи психофізіологічні основи формування професійних умінь і навичок.
12. Володіння уміннями застосовувати оптимальні методи контролю знань учнів в умовах теоретичного і виробничого навчання (при викладанні дисциплін з харчових технологій та хімії), використовуючи методику складання завдань для перевірки різного рівня засвоєння навчального матеріалу.
13. Володіння уміннями пояснювати, узагальнювати, аналізувати та статистично обробляти результати навчальних досягнень учнів (при викладанні дисциплін з харчових технологій та хімії).
14. Володіння уміннями налагоджувати комунікативні суб’єкт-суб’єктні стосунки в учнівській групі, організовувати та проводити групову та індивідуальну виховну роботу (при викладанні дисциплін з харчових технологій та хімії).
15. Володіння уміннями визначати та формулювати основні категорії педагогічного дослідження, встановлювати взаємозв’язок між основними педагогічними категоріями та використовувати комплексні методи педагогічного дослідження.
16. Володіння уміннями формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника.
17. Володіння уміннями здійснювати контроль знань, умінь та навичок учнів (при викладанні дисциплін з харчових технологій та хімії).
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі професійної освіти, що пов’язані із застосуванням теорії та методики професійного навчання і виховання, відбором засобів навчання та виховання з урахуванням вимог сучасної освіти та ринку праці і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Форма навчання: денна
Академічна мобільність:
Практика/стажування: Навчально-технологічна практика, технологічна практика, педагогічна практика, переддипломна практика
Керівник освітньої програми, контактна особа: Горохівська Т. М. - к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки та соціального управління
Професійні профілі випускників: викладач інформатики
Доступ до подальшого навчання: Магістерські програми у галузі освіти, зокрема професійної освіти (за спеціалізаціями), міждисциплінарні програми, магістерські програми в інженерії (комп’ютерні технології).
Інші особливості програми:
Кафедри (спеціальні), які забезпечують виконання програми:
Інститут: Інститут права та психології