Основи професійної мобільності

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.102
Кафедра: Педагогіка та соціальне управління
Лектор: доц. Ієвлєв Олександр Миколайович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• знати основні види професійної мобільності (соціальна, соціокультурна, професійно-педагогічна тощо);
• знати особливості формування професійної мобільності в умовах інформаційного суспільства;
• здатність виявляти професійну мобільність та адаптуватись до нових ситуацій і приймати відповідні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Вступ до спеціальності.
• Психологія.
Короткий зміст навчальної програми:
Мобільність як рушильна сила суспільства. Структура професійної мобільності. Професійна мобільність та професія в умовах інформаційного суспільства. Соціально-особистісні компетенції студентів як фактор розвитку їх професійної мобільності. Підготовка професійно мобільного фахівця. Професійно-педагогічна мобільність педагога. Невербальна комунікація як основа професійної мобільності.
Рекомендована література:
1. Іванченко Є. А. Професійна мобільність майбутніх фахівців : [навчально-методичний посібник] / Є. А. Іванченко. - Одеса : СМИЛ, 2004. - 120 с.
2. Професійна освіта : словник : [навчальний посібник] / уклад. С. У. Гончаренко та ін. ; за ред. Н. Г. Ничкало. - К. : Вища школа, 2000. - 380 с.
3. Сушенцева Л. Л. Основи професійної мобільності : навчально-методичний посібник / Лілія Леонідівна Сушенцева ; Інститут ПТО НАПН України. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. - 162 с.
Методи і критерії оцінювання:
- спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю;
- усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване);
- письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань: ессе, презентації, реферати, тестові завдання.