Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина1

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.85
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: ст. викл. Ухач Л.Д., викл. Висоцька Р.Р., викл. Дмитрук В.А., викл. Столярчук Л.Б.,
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
• вести розмову на загальні, теми і теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов'язані з навчанням;
• демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи детальну інформацію про попередження, анонси та інструкції в академічних і професійних ситуаціях;
• домовлятись по телефону в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при з’єднанні, залишаючи чи приймаючи повідомлення, за умови, що мова співрозмовника чітко сформульована;
• готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації;
• писати електронні листи в навчальних освітніх цілях, передаючи просту пряму інформації, що має безпосереднє відношення до академічному середовища і повсякденного життя;
• писати повідомлення і коментарі на форумі, висловлюючи свою думку і коментуючи думки інших, висловлюючи згоду чи незгоду на інформацію, яку можна знайти в соціальних мережах і віртуальному навчальному середовищі;
• писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Пререквізити: - Рівень знань A2-В1
Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням.

Короткий зміст навчальної програми:
Спілкування в академічному і професійному середовищі. (Знайомство. Опис повсякденного життя і навчального досвіду. Телефонна розмова. Обмін інформацією та обговорення новин. Вирішення проблем. Спілкування в мережі.) Пошук і обробка інформації. Розвиток навичок проглядового та пошукового читання: визначення загальної та конкретної інформації. Розпізнавання фактичної/ нефактичної, важливої/менш важливої інформації. Сприйняття мови на слух з метою отримання загальної та конкретної інформації.
Рекомендована література:
Англійська мова:
1. Голіцинський Ю. Б. Граматика: Зб. вправ. ? 5-те вид., виправл. та доп. ? К.: Арій, 2010. – 544 с.
2. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів): Підручник / За ред. Н. В. Мукан. – К.: Знання, 2009. – 595 с.
3. Спілкуємося англійською мовою. / За ред. П. Корнеса і Н. Гайдук. – Львів: СП «БаК», 1998. – 276с.
4. Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) за ред. Байбакової та ін. Видання 3-є. Підручник.-Львів: Бескид Біт. – 2008. – 252 с.
Німецька мова:
1. “Deutsch (an den technischen Universitaten)”, М.Весна, Львів, 2009.
2. “Deutsch fur den Beruf”. За ред. М.Весни, В.Задорожного. Растр-7, Львів – 2010.
3. Kommunikaives Deutsch, T. 1-2 Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998, 2003.
4. Dеutsch-ukrainischеr Sprachfьhrer, M.Vesna, „Растр-7”,2009.
5. Becker, Brauner, Eisfeld. Dialog-Beruf. Max Hueber – Verlag, 1997.
6. Hoffgen A. Deutsch lernen fur den Beruf. Verlag fur Deutsch, 1996.
Французька мова:
1. “Parlez-vous Francais?”, навчальний посібник з французької мови за редакцією І. Ключковської. Львів, 2000.
2. “Sans frontiers I”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.
3. “Sans frontiers II”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.
4. “Sans frontiers III”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.
5. “Grammaire progressive du francais. Niveau A” CLE international, P. 1996.
6. “Grammaire progressive du francais. Niveau B” CLE international, P. 1996.
Методи і критерії оцінювання:
Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Контрольна робота.

Підсумковий контроль: диференційований залік.

Розподіл балів у 100-бальній шкалі
Поточний контроль (ПК) Разом за
дисципліну
100
Аудиторна робота 70
Аудіювання 5
Читання 5
Мовлення 5
Письмо 5
Контрольна робота 50

Самостійна робота 30
Виконання вправ з підручника. 5
Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5
Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5
Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5
Монологічне мовлення. 5
Діалогічне мовлення 5