Психопедагогіка праці

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.E.187
Кафедра: Педагогіка та соціальне управління
Лектор: Терлецька Юліана Миронівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- знати психологічне підґрунтя професійної діяльності та педагогічні засоби його розвитку й закріплення в структурі діяльності працівника;
- знати психолого-педагогічні аспекти підготовки працівників до виконання професійних завдань;
- вміти психолого-педагогічними засобами підвищувати продуктивність праці працівників, впливати на зміни у структурі мотивів їхньої діяльності;
- вміти здійснювати психолого-педагогічну корекцію психомоторики, навичок і вмінь працівників.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Психологія;
• Психологія праці;
• Педагогіка.
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет навчальної дисципліни «Психопедагогіка».Психологічні основи праці. Психологічна структура праці. Психолого-педагогічні основи формування інтелектуальних процесів ефективної праці. Психолого-педагогічні основи мотивації праці. Психолого-педагогічні основи емоційної сфери працівника. Психолого-педагогічні основи формування вольової сфери працівника. Психолого-педагогічні основи формування адекватної вимогам праці психомоторики працівника. Психолого-педагогічні основи формування навичок і вмінь праці та їх корекції.
Рекомендована література:
1. Баклицький І.О. Психологія праці: підручник / І.О. Баклицький. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с.
2. ВарійМ.Й., Ортинський В.Л. Основи психології і педагогіки : підручник / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський. –Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 548 с.
3. Мазяр О.В. , Кириченко В.В. Психологія праці : модульний курс : навчальний посібник. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с.
Методи і критерії оцінювання:
• поточний контроль (40%): уснеопитування, еспрес-тестування, якістьвиконанняписьмовихпрактичнихзавдань;
• підсумковий контроль (максимальна кількість балів – 100): за поточний контроль максимум 40 балів і за екзамен максимум 60 балів.