Історія педагогіки та загальна педагогіка

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.106
Кафедра: Педагогіка та соціальне управління
Лектор: докт.пед.н., проф. Вихрущ Віра Олександрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• знати історію розвитку освіти та теоретичні основи загальної педагогіки на засадах автодидактики та андрагогіки;
• вміти аналізувати історичний досвід розвитку та різні підходи до тлумачення сутності педагогічних явищ, розуміння їх впливу на становлення сучасної педагогічної думки (вітчизняної та зарубіжної), структури педагогічного процесу і прояв його закономірностей у різних педагогічних системах та на різних рівнях освіти;
• здатність моделювати педагогічні явища та процеси із врахуванням історичних надбань, передбачати їх наслідки у формуванні особистості; проектувати та реалізовувати на практиці навчально-виховну взаємодію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
пререквізити: психологія
Короткий зміст навчальної програми:
Методологічні основи та історичне підгрунтя загальної педагогіки. Предмет і завдання педагогіки: історія проблеми та сучасні тенденції. Сутність процесу, методів, форм та змісту виховання: історія та тенденції. Вікова періодизація та забезпечення індивідуальної траєкторії виховання. Проблема особистості у історії педагогіки. Формування, виховання та розвиток особистості. Система педагогічної взаємодії в цілому (“Теорія виховання”, „Дидактика”, „Управління навчальним закладом”) та в умовах відкритої освіти. Формування, виховання і розвиток особистості на засадах автодидактики. Науково-педагогічні дослідження, методи діагностики дистанційного та особистісно зорієнтованого навчально-виховного впливу.
Рекомендована література:
1. Вихрущ В.О. Історія педагогіки/ В.О.Вихрущ, Л.Г.Решетуха, А.А.Пушинська, Л.І.Ковальчук. - Тернопіль: Крок, 2015. - 410 с.
2. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник. - К.: Кондор, 2009. - 670 с.;
3. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка. - К.: : МАУП, 2002. - 176 с.
4. Зайченко І.В. Педагогіка /І.В.Зайченко. - К.: вид-во Ліра, 2016. -608 с.
Методи і критерії оцінювання:
• письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%)
• підсумковий контроль (40 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)