Педагогічна ергономіка

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.97
Кафедра: Педагогіка та соціальне управління
Лектор: Терлецька Юліана Миронівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- знати психологічну структуру професійної діяльності та психологічне підґрунтя ергономічних процесів;
- знати психофізіологічну структуру вмінь і навичок, які забезпечують вирішення професійних завдань в оптимальних та екстремальних умовах, а також чинників, які визначають стійкість і динаміку цієї структури;
- вміти здійснювати психодіагностику ергономічних процесів працівника, а також педагогічними засобами підвищувати їхню якість.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Психологія;
• Психологія праці;
• Педагогіка.
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет навчальної дисципліни «Педагогічна ергономіка».Психологічні основи ергономічних процесів, які перебігають у працівника під час виконання ним професійної діяльності. Педагогічні аспекти становлення гармонії між суб’єктом праці та професійною діяльністю. Психолого-педагогічна корекція ергономічних процесів працівників. Психофізіологічна структура вмінь і навичок, які забезпечують вирішення професійних завдань в оптимальних та екстремальних умовах. Психодіагностика ергономічних процесів працівника. Педагогічні засоби підвищення якості ергономічних процесів працівника.
Рекомендована література:
1. Баклицький І.О. Психологія праці: підручник / І.О. Баклицький. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с.
2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития / Э. Ф. Зеер. – М.: Академия, 2009. – 240 с.
3. Мазяр О.В. , Кириченко В.В. Психологія праці : модульний курс : навчальний посібник. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с.
Методи і критерії оцінювання:
• усне опитування, еспрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань
• підсумковий контроль: за поточними балами за 100-бальною шкалою