Основи освітнього права

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.M.157
Кафедра: Педагогіка та соціальне управління
Лектор: Яремчук Світлана Володимирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• Знати особливості структурування системи освіти в Україні.
• Знати правові засади вищої освіти в Україні.
• Знати правовий статус учасників правовідносин в галузі освіти.
• Знати основи правового регулювання освітнього процесу, управлінських та економічних аспектів освітньої діяльності.
• Вміти визначати зміст та склад освітніх правовідносин.
• Вміти застосовувати нормативно-правові акти з освітнього законодавства України у своїй практичній діяльності.
• Вміти орієнтуватись в питаннях організації навчального процесу в системі вищої освіти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:

• Професійна педагогіка

Короткий зміст навчальної програми:
Освіта як соціальний інститут. Поняття, предмет і метод освітнього права. Джерела освітнього права. Система освіти в Україні. Правові засади вищої освіти в Україні. Правовий механізм доступу до вищої освіти. Правовий статус учасників освітнього процесу. Правові засади управління освітньою діяльністю в Україні. Правове регулювання освітнього процесу та забезпечення якості освіти. Правові основи економічних відносин в освітній сфері. Правове регулювання інтелектуальної власності та інноваційної діяльності ЗВО. Правове регулювання коміторних правовідносин в умовах освітньої діяльності. Державна політика в галузі освіти. Основи освітнього законодавства зарубіжних країн.
Рекомендована література:
1. Освіта в Україні: зб. законів і нормат. актів: /Упоряд. Ю.В. Паливода. – К.: Паливода А.В., 2009. – 312 с. – (Закони України).
2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: // http:// www.vnz.univ.kiev.ua/uploads/p_4_5842938/doc
3. Валєєв Р.Г Освітнє право України: навч. посібник / Р.Г. Валєєв. – Луганськ: ЛПФ, 2011. – 287 с.
Методи і критерії оцінювання:
• спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю;
• усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване);
• письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань – презентації, педагогічні задачі, реферати;
• виконання контрольних (