Психологія

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.89
Кафедра: Педагогіка та соціальне управління
Лектор: Терлецька Юліана Миронівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
- знати основи функціонування людської психіки, сутність і зміст психічних процесів, психічних властивостей, психічних станів і психічних утворень, психічну структуру особистості, основи психології її конкурентнспроможності;
- знати основи соціальної психології малих і великих соціальних груп, психології спілкування і поведінки особистості;
- вміти складати психологічний портрет особистості та давати їй адекватну психологічну характеристику, визначати її головні психологічні особливості;
- вміти використовувати психологічні закономірності спілкування, а також визначати основні соціально-психологічні явища, які перебігають у малій групі.

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Педагогічна ергономіка;
• Психопедагогіка праці.
Короткий зміст навчальної програми:
Предмет навчальної дисципліни «Психологія». Особистість та її психіка. Багаторівневість людської психіки. Сутність і зміст психічних процесів. Психічні властивості особистості. Психічні стани людини. Психічні утворення. Емоції та почуття людини. Воля людини. Здібності людини. Мотиваційна сфера особистості. Психологічні основи спілкування. Розуміння соціальної психології малих і великих груп. Психологічні основи поведінки людини. Психологічні основи конкурентнспроможності особистості.
Рекомендована література:
1. Варій М.Й., Терлецька Ю.М. Психологія : підручник / М.Й. Варій, Ю.М.Терлецька. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 292 с.
2. Варій М.Й. Психологія особистості : підручник / М.Й. Варій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 608 с.

Методи і критерії оцінювання:

• усне опитування, еспрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань
• підсумковий контроль: за поточними балами за 100-бальною шкалою