Українська мова (за професійним спрямуванням)

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.98
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд.філол наук, доц. Вознюк Геннадій Леонідович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення;
• оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування
• опанувати основи ведення ділової документації українською мовою;
• використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів;
• володіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами української літературної мови;
• правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси;
• оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
немає
Короткий зміст навчальної програми:
Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усного та писемного мовлення; форми мовленнєвого етикету; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.
Рекомендована література:
1) Українська мова (за професійним спрямуванням): навч посібник-практикум/Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин, М.В.Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д.Шмілик. 8-те вид.,доповн. і виправ. – Львів: Ви-во Львівської політехніки, 2017.– 308 с.
2) Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посібник/ Оксана Микитюк. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 236 с.
3) Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. канд. філол. наук Г.Л. Вознюка. – К.: Знанння, 2010. – 211 с.
4) Фаріон Ірина Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей). – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. – 330 с.
Методи і критерії оцінювання:
іспит, поточний контроль – 40 балів, екзаменаційна робота 60 балів.