Інформатика та обчислювальна техніка

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.86
Кафедра: Обчислювальна математика та програмування
Лектор: Старший викладач Гоблик Надія Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• Мати уявлення про теоретичні основи інформатики.
• Знати призначення і функції операційної системи ПК.
• Створювати презентації.
• Виконувати аналіз даних в середовищі табличного редактора.
• Мати уявлення про інформаційні системи та системи управління базами даних.
• Використовувати сервіси інтернет для пошуку інформації.
• Мати уявлення про мову гіпертекстової розмітки документів HTML.
• Мати уявлення про системи комп'ютерної математики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Вища математика, ч.1.
• Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій.
• Комп’ютерна графіка.
Короткий зміст навчальної програми:
• Теоретичні основи інформатики. • Функції операційної системи. • Робота в табличному редакторі – обчислення, аналіз даних. • Системи управління базами даних. • Принципи роботи Інтернет. • Мова гіпертекстової розмітки документів HTML. • Прості обчислення та побудова графіків в системі MATLAB.
Рекомендована література:
1. Ментинський С.М. Електронно-навчальний комплекс «Інформатика» для студентів Інституту економіки і менеджменту напряму підготовки «Облік і аудит». - vns.lp.edu.ua.
2. Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій. – Тернопіль, "Підручники і посібники", 2014 р. – 305 с.
3. Грицунов О.В. Інформаційні системи та технології. Навчальний посібник. Харків, 2010р., 222 с.
4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели. Учебное пособие. Москва. БИНОМ, 2005 -303с.
5. Клименко О. Ф., Шарапов О. Д., Головко Н. Р. Інформатика та комп’ютерна техніка.- К.: КНЕУ, 2005.- 534 с.
6. Гокунь О. О. Основи нових інформаційних технологій навчання / О. О. Гокунь, М. І. Жалдак, Ю. І. Машбиць та ін. [Посібник для вчителів] – К. : Віпол, 1997. – 262 с.
7. Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики / М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут // К., 2006. – 96 с.
8. Гоблик Н.М., Гоблик В.В. MATLAB в інженерних розрахунках. Комп’ютерний практикум. Львів, Bидавництво Львівської політехніки, 2011р., 131с.
Методи і критерії оцінювання:
• Робота на лабораторних заняттях-30%
• РГР -10%
• Екзамен-60%