Теорія і методика профорієнтаційної роботи

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.150
Кафедра: Педагогіка та соціальне управління
Лектор: Дольнікова Любов Василівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• здатність продемонструвати знання і розуміння профорієнтаційної роботи як необхідності успішного становлення молодої людини у житті;
• здатність продемонструвати знання основних напрямів і форм проведення профорієнтаційної роботи у закладах середньої освіти;
• здатність розуміти і вміти складати профорієнтаційні матеріали для організування і проведення профорієнтаційної роботи;
• здатність продемонструвати знання залучення громадськості, видатних людей, школи і цекркви до організування і проведення профорієнтаційної роботи;
• здатність аналізувати результати профорієнтаційної роботи з різними віковими групами школярі;
• здатність розуміти і порівнювати зарубіжний досвід організації профорієнтаційної роботи в успішному становленні особистості;
• здатність продемонструвати знання структури профорієнтаційної рлоботи в різних типах закладів освіти;
• наявність знань і практичних вмінь щодо правильного застосування різних методів і прийомів профорієнтаційної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:

• Педагогіка
• Психологія
• Історія педагогіки


Короткий зміст навчальної програми:
Предмет і завдання курсу « Теорія і методика профорієнтаційної роботи». Теоретичні засади організації та проведення профлорієнтаційної роботи. Структура профорієнтаційної діяльності з різними віковими категоріями дітей. Профорієнтаційна робота в закладах середньої освіти, закладах дошкільної освіти, навчально-виробничих професійних комплексах. Методика проведення профорієнтаційної роботи. Взаємодія засобів масової інформації, громадських організацій, сімї, школи та церкви у проведенні профорієнтаційної роботи. Методи визначення ефективності профорієнтаційної роботи та їх обробка. Тренінгові методи навчання організації та проведення профорієнтаційної роботи.
Рекомендована література:
1. Пономаренко О.Г. Сучасні методи та форми профорієнтаційної роботи в Україні / О.Г. Пономаренко // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти - 2015. - Том 2. №2: - С.67-71.
2. Пономарьова, Н. О.; Білоусова, Л. І. Співпраця педагогів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з професійної орієнтації школярів / Н.О. Пономарьова , Л.І. Білоусова // Професійна освіта: проблеми і перспективи – 2016 - №11. – С.65-70.
3. Професійне самовизначення старшокласників : метод. посіб. / за ред. Д. О. Закатнова. – К. : Шкіл. світ, 2006. – 128 с
4. Вискребенцева М.В. Професійна підготовка молоді в країнах далекого зарубіжжя: Німеччина, США, Японія, Велика Британія. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . Випуск. 30 (83)2013 р. – С. 109-116.
5. Гуцан, Л.А. Профорієнтаційна робота в системі неперервної освіти: сучасні пріоритети /Л.А Гуцан // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти» (18-19 жовтня 2016 р.) КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м. Запоріжжя, Україна.-2016
Методи і критерії оцінювання:
• спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю;
• усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване);
• письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань – ессе, презентації, педагогічні задачі, реферати;
• виконання контрольних (тематичних) робіт та тестових завдань.