Фізичне виховання, частина 3

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.O.105
Кафедра: Фізичне виховання
Лектор: викладач Куспиш Олександр Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти;
• підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці;
• розвиток життєво необхідних та професійно важливих фізичних якостей студентів;
• розширення рухових можливостей студентів;
• формування психічної стійкості до несприятливого впливу чинників професійної діяльності і оточуючого середовища;
• зміцнення здоров’я, формування навичок здорового способу життя;
• виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичною культурою для підтримки належного психофізичного стану з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Пререквізит: Загальна фізична культура
• Кореквізит: Спорт для всіх
Короткий зміст навчальної програми:
Розкрити значення фізичного виховання у забезпеченні соматичного, психічного й соціального здоров’я людини. Вимоги предмету передбачають формування знань про необхідність регулярних і систематичних занять фізичними вправами, корекцію та оптимізацію їхнього застосування у навчальному процесі для забезпечення високого рівня соматичного здоров'я студентів. У дисципліні відводиться значне місце розвитку та контролю за руховим та фізичним розвитком студентів. Як навчальна дисципліна фізичне виховання є складовою частиною навчання та професійної підготовки, засобом оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Навчальний матеріал спрямований на формування у студентів вмінь оцінювання здоров’я за показниками власного фізичного та функціонального стану.
Рекомендована література:
1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. – М. : Альфа, 2009. – 352 с.
2. Волков В.Л. Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки : [монографія] / В. Л. Волков. – К. : Освіта України, 2011. – 420 с.
3. Грибан В.Г. Валеологія : навч. посіб. / В. Г. Грибан. – К. : ЦУЛ, 2008. – 213 с.
4. Григорович Е.С. Физическая культура в жизни студента / Е.С. Григорович, В.А. Переверзев // Минск : Тесей, 2008. – 227 с.
5. Городилин С.К. Физическое воспитание студентов / С.К. Городилин, В.В. Руденик. – Гродно : ГрГУ, 2010. – 80 с.
6. Евсеев Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Ростов на/Д : Феникс, 2008. – 380 с.
7. Корягин В.М. Тестовый контроль в физическом воспитании: монография / В.М. Корягин, О.З. Блавт. – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG, 2013. – 144 с.
8. Магльований А.В. Поняття здорового способу життя, оздоровче тренування / А.В. Магльований // Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: [монографія; Акад. наук вищої освіти України (книга 2)]. – К.: Експрес- Поліграф, 2012. – С. 76-112.
9. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання / С. І. Присяжнюк. – К. : ЦУЛ, 2008. – 502 с.
Методи і критерії оцінювання:
• Поточний контроль: (48%): відвідування практичних занять.
• Підсумковий контроль: (52%): виконання залікових вимог.
2017/2018 навчальний рік
  Група   Семестр 
ДеньПара 1-ша підгрупа2-га підгрупа
Розклад на поточний тиждень (12.11.2018 — 18.11.2018) виділено зеленим
No route to host