Громадська думка і PR

Спеціальність: Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
Код дисципліни: 6.015.10.M.30
Кафедра: Соціологія та соціальна робота
Лектор: проф. Климанська Лариса Дмитрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
• знати: методологічні основи функціонування громадської думки в ракурсі загальної соціологічної методології; теоретичні моделі, що описують соціально-комунікативні технології формування громадської думки, соціальне сприйняття, комунікацію і взаємодію на макро- і мікрорівнях; основні напрямки та підходи до реалізації впливу соціально-комунікативних технологій, в тім числі і маніпулятивного характеру.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
• Загальна соціологія;
• Психологія загальна і особистості;
Короткий зміст навчальної програми:
Зв’язки з громадськістю ( PR) як галузь наукового знання і сфера професійної діяльності. Формула PR. Витоки та історія розвитку PR. Громадськість в системі PR як об’єкт та суб’єкт комунікації. Громадська думка: дослідження та формування. Комунікація як процес передачі інформації. Види комунікативного впливу в системі PR — діяльності. Комунікативні проблеми та PR — діяльність в організації.
Рекомендована література:
• Климанська Л.Д. Зв’язки з громадськістю: технології прагматичної комунікації:навчальний посібник/ Л.Д.Климанська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 164 с.
• Королько В. Основи паблік рілейшнз. — К.,2007.
• Почепцов Г. Г. Паблік рілейшнз. — К., 2000;

Методи і критерії оцінювання:
• усне опитування, участь в дискусіях, презентація проекту дослідження (40%)
• підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)