Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри конституційного та міжнародного права

Наукова діяльність кафедри конституційного та міжнародного права

Кафедра конституційного та міжнародного права Навчально-наукового Інституту права та психології у структурі Національного університету «Львівська політехніка» розпочала свою діяльність у вересні 2014 року. Очолює кафедру д.ю.н., професор Ковальчук Віталій Богданович.

Наукова діяльність кафедри конституційного та міжнародного права здійснюється в межах і на основі наукових напрямів інституту і передбачає:

  • розробку наукового напряму кафедри і провідної тематики наукових досліджень;
  • підготовку та видання монографій, підручників, навчальних посібників та наукових статей;
  • здійснення наукового керівництва підготовкою кандидатських дисертацій та проведення дисертаційних досліджень викладачами кафедри;
  • участь науково-педагогічних працівників кафедри, докторантів та аспірантів у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських конференціях, семінарах, конкурсах, круглих столах та інших наукових заходах;
  • організація та проведення щорічної міжнародної науково-практичної конфкеренції та студентської інтернет-конференції в межах тематики наукових досліджень кафедри;
  • проведення кафедральних наукових та методичних семінарів; організація науково-дослідної роботи студентів.

​​

Розробка напряму й пріоритетної тематики наукової діяльності Напрям наукової діяльності кафедри: Наукова діяльність кафедри реалізується за двома основними науковими напрямками:

Провідна тематика науково-дослідної роботи кафедри: Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід (Державний реєстраційний номер: 0114U004756). Метою НДР є дослідження природи конституціоналізму як правового явища зі з'ясуванням змісту поняття і його розуміння в українському та зарубіжному конституційному праві.

Підготовка монографій, підручників та навчальних посібників: Ковальчук В.Б. Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці. Київ: Логос, 2011. – 392 с. Ковальчук В.Б., Іщук С.І. Правові засади взаємодії громадянського суспільства та державної влади в процесі демократичної легітимації. Острог : Видавництво НУ “Острозька академія»”, 2013. – 268 с. Богів Я.С. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [Монографія] / За наук. ред. д.е.н. С. В. Князя. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 370 с. Богів Я.С. Бізнес-планування та аудит екологічних проектів: [Навчальний посібник] / С.В.Князь, (Я.С.Богів), М.Т.Бець, О.В.Фарат, Н.П.Яворська, Т.І.Данько, І.С.Дулин, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, О. Н. Боровик –Львів: – Видавництво Львівської Політехніки, 2015. – 368 с. Богів Я.С. Наукові основи гармонізації законодавчо-нормативного забезпечення економіки в контексті Європа-2020: [Монографія] / За редакцією Скрипчука П.М. – Рівне: НУВГП, 2015. – 291 с. Забокрицький І.І. Конституціоналізація джерел міжнародного права: національні та наднаціональні аспекти: [монографія] / І.І. Забокрицький. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 232 с. Бліхар М. М. Міжнародне економічне право: [Навчальний посібник] / М. М. Бліхар. – Львів:  Ліга-прес, 2014. – 480 с. Ковалів М. В. Конституційне право України: [Навчальний посібник] / М. В.Ковалів, М. Т. Гаврильців, (М. М. Бліхар) – Львів:  Ліга-прес, 2014. – 402 с. Білостоцький С. Історія конституціоналізму України: Навчальний посібник / С. Білостоцький.  Львів, 2015.  225 с. У контексті кафедрального напряму та тематики наукових досліджень впродовж 2014  2015 років науково-педагогічними працівниками підготовлено 48 наукових статей, з яких 42 опубліковано у фахових виданнях України та 3  у виданнях, віднесених до наукометричних баз даних, 3  у закордонних виданнях.

Здійснення наукового керівництва підготовкою кандидатських дисертацій та проведення дисертаційних досліджень викладачами кафедри Викладачі кафедри працюють над такими темами дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора та кандидата юридичних наук: Бліхар М.М. Федорів О.І. Ромців О.І. Під науковим керівництвом д.ю.н., проф., Ковальчука В.Б. здійснюють дисертаційні дослідження Бучин А. Б. Ременяк О. Гуменний О.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри, докторантів та аспірантів у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових (науково-практичних) конференціях, семінарах, конкурсах, круглих столах та інших наукових заходах За час існування кафедри викладачами підготовлено та опубліковано понад 70 тез доповідей за результатами участі науково-практичних конференціях, проведених в Україні та за кордоном. Організація та проведення щорічної міжнародної науково-практичної конфкеренції та студентської інтернет-конференції в межах тематики наукових досліджень кафедри. У 2015 році кафедра конституційного та міжнародного права започаткувала проведення щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій на тему «Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід» в яких взяли участь закордонні та вітчизняні науковці та юристи практики.

Організаційно-виховна робота кафедри, крім щоденної роботи зі студентами, яку проводить кожен науково-педагогічний працівник, представлена значною кількістю культурно-просвітницьких заходів, запланованих та виконаних колективом кафедри в цілому, а також організовано роботу науково студентського гуртка з напрямів: конституційного права, міжнародного права. Студенти з першого курсу проводять науково-дослідну роботу: беруть участь в регіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах і конкурсах наукових робіт. Адже, організація виховної роботи у вищому навчальному закладі віддзеркалює новітні технології виховання студентства, роль та функції куратора академічної групи в управлінні системою позааудиторної виховної роботи, що становить аналіз і прогнозування, планування та організацію, контроль і координацію, оцінку та корегування. Саме у процесі виховання студентів має бути реалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання як особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, з іншого – розглядає організацію виховної роботи зі студентами крізь призму історично зумовлених соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення

Матеріально-технічна база кафедри забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, офісними меблями, її приміщення відповідає усім вимогам. Усі навчальні дисципліни, які читають на кафедрі, забезпечені нормативно-методичною документацією. Розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін та розміщені у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. Поповнення навчально-методичного забезпечення проводиться шляхом видання навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, монографій тощо.

При кафедрі конституційного та міжнародного права Інституту права та психології діє студентський науково-дискусійний гурток з конституційного та міжнародного права під назвою «Конституціоналіст»

В роботі гуртка беруть участь студенти всіх курсів стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі конституційного та міжнародного права.

Гурток діє з листопада 2011 року. За час роботи на його засіданнях заслухано понад 300 доповідей студентів. В 2011-2012 роках студентами підготовлено Юридичний словник з Конституційного права України, який частково представлений у віртуальному середовищі.

Студенти мають змогу отримати консультації щодо написання наукових статей, курсових та дипломних робіт, беруть участь у наукових студентських конференціях, працюють над розробкою власної системи законодавства України та здобувають навички щодо підготовки юридичних документів.

  • Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу національного суверенітету;
  • Міжнародно-правовий захист прав людини і формування цінностей плюралістичної демократії.
Оновлено 3 years 5 міс тому