Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

НДР у межах кафедральної тематики

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» у межах кафедральної тематики

Назва НДР

Керівник

Терміни виконання

Інститут архітектури (ІАРХ)

Методологічні основи розвитку та реконструкції мережі поселень та вибраних міст у сучасних економічних умовах

Петришин Галина Петрівна

03.13 - 12.17

Планування і реконструкція територій міст в умовах суспільних трансформацій

Соснова Надія Степанівна

03.13 - 12.17

Розвиток рекреації в Українських Карпатах

Шульга Геннадій Михайлович

03.13 - 12.17

Дослідження принципів формування української ідентичності середовища сучасними засобами архітектури і дизайну

Дида Ірина Андріївна

01.16 - 12.17

Методологія наукових досліджень в архітектурі і дизайні: сучасні підходи і альтернативи

Лінда Світлана Миколаївна

01.16 - 12.17

Пам'ять в архітектурі і дизайні міста

Юрик Ярина Михайлівна

04.16 - 12.20

Регенерація історичних архітектурно-містобудівних комплексів

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Реставрація пам'яток архітектури

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Реставрація творів мистецтва з натурального та штучного каменю

Бевз Микола Валентинович

01.16 - 12.20

Дослідження конструкцій будинків і споруд, аеродинаміки й енергозбереження в будівлях. Архітектурна фізика та кліматологія

Кінаш Роман Іванович

01.16 - 12.17

Інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД)
Удосконалення методів прогнозування гідравлічних параметрів неусталених потоків Гнатів Роман Маріянович 01.14 - 12.16
Розроблення ефективних технологій і матеріалів для будівництва та ремонту дорожніх одягів Солодкий Сергій Йосифович 01.14 - 12.18
Енергоощадні технології у будівництві Моркляник Богдан Васильович 06.14 - 12.18
Розробка та вдосконалення методів розрахунку конструкцій мостів, будівель та споруд Кваша Віктор Григорович 06.14 - 12.18
Розробка конструктивних рішень і дослідження монолітних, збірних і збірно-монолітних залізобетонних плит з ефективними вставками та вдосконалення методів їх розрахунку Мельник Ігор Володимирович 01.15 - 12.19
Розроблення інноваційних методів підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і вентиляції Желих Василь Михайлович 04.15 - 10.19
Ексергетичний аналіз систем кондиціювання повітря та холодопостачання Лабай Володимир Йосифович 04.15 - 10.19
Інститут геодезії (ІГДГ)
Розробка та дослідження методів фотограмметрії, дистанційного зондування та геоінформаційних технологій для кількісної та якісної оцінки явищ, об'єктів і процесів Дорожинський Олександр Людомирович 02.13 - 12.17
Вдосконалення технології виконання інженерно-геодезичних робіт та моніторинг геодинамічних явищ і споруд Костецька Яромира Михайлівна 10.14 - 12.18
Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)
Соціогуманітарний вимір регулювання проблем сучасного українського суспільства Климанська Лариса Дмитрівна 01.13 - 12.17
Зміни становища людини в сучасних цивілізаційних процесах . Філософсько - методологічні дослідження Петрушенко Віктор Леонтійович 02.12 - 12.16
Актуальні питання дослідження української мови  та літератури: теорія і практика Вознюк Геннадій Леонідович 02.12 - 12.16
Аналіз та моделювання процесів соціальних комунікацій у Інтернеті як основи інформаційного суспільства Пелещишин Андрій Миколайович 02.13 - 12.17
Соціальні комунікації в глобальному інформаційному просторі Пелещишин Андрій Миколайович 01.15 - 12.19
Політологічні аспекти розвитку держави : внутрішній та зовнішній виміри Турчин Ярина Богданівна 10.13-12.16
Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту, питання лінгвометодики та педагогіки Мукан Наталія Василівна 01.15 - 11.19
Сучасні стратегії викладання іноземних мов у контексті комунікативно-спрямованої методології Байбакова Інеса Макарівна 01.15 - 11.19
Теоретичні та прикладні питання термінологічних систем Задорожний Володимир Васильович 01.15 - 11.19
Лексико-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу Гасько Олександра Лонгінівна 01.15 - 11.19
Теорія і практика розвитку освітніх систем та професійної підготовки фахівців в умовах трансформаційних суспільних процесів Мукан Наталія Василівна 01.15 - 11.19
Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)
Електромагнітні процеси в обмотках силових трансформаторів за дії перенапруг Никонець Леонід Олексійович 01.14 - 12.16
Дія внутрішніх перенапруг мережі на ізоляцію трансформаторів напруги Маліновський Антон Антонович 01.14 - 12.16
Підвищення енергетичної ефективності та електромагнітної сумісності дугових сталеплавильних печей на основі систем незмінного струму Турковський Володимир Григорович 06.14 - 12.16
Удосконалення технології інтелектуального проектування електропостачальних систем Гоголюк Петро Федорович 03.15 - 12.16
Математичне моделювання електромагнетних процесів у системах із зосередженими й розподіленими параметрами Чабан Василь Йосипович 01.14 - 12.18
Математичне моделювання усталених режимів та перехідних процесів електротехнічних систем для прогнозування їх динаміки з використанням оптимізації, макромоделювання та паралельних обчислень Стахів Петро Григорович 03.16 - 03.18
Дослідження електромагнітних процесів під час комутації дугових сталетопних печей Гапанович Володимир Георгійович 10.14 - 12.18
Ефективність енергосистем з асинхронними та асинхронізованими генераторами Покровський Костянтин Борисович 01.15 - 12.19
Автоматизовані системи керування схемами електропостачання Олійник Володимир Платонович 01.16 - 12.20
Моделювання розрядних характеристик забруднених ізоляційних систем Маврін Ольгерд Іванович 01.16 - 12.20
Дослідження внутрішніх перенапруг в електричних мережах власних потреб електричних станцій Сегеда Михайло Станкович 01.16 - 12.20
Математичне моделювання хвильових  процесів в трансформаторах Сегеда Михайло Станкович 01.16 - 12.20
Дослідження і розрахунок лінійного електрогенератора потужністю 40 Вт Макарчук Олександр Володимирович 01.15 - 12.17
Аналіз перенапруг в електричних мережах та режими роботи вимірних трансформаторів струму й напруги в цих умовах Журахівський Анатолій Валентинович 09.15 - 12.19
Аналіз та нормалізація процесів в електричних мережах з об'єктами розосередженого генерування і неконвенційними навантаженнями Варецький Юрій Омелянович 09.15 - 12.19
Оперативне керування електричною частиною власних потреб енергоблоків ТЕС і АЕС Пришляк Ярослава Дмитрівна 03.16 - 12.20
Дослідження додаткових похибок ультразвукових витратомірів в умовах їх експлуатації Роман Віталій Іванович 10.15 - 12.17
Дослідження схем імпульсних регуляторів у промислових системах автоматизації Савицький Володимир Констянтинович 01.16 - 12.17
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола (ІЕПТ)
Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно - туристичного потенціалу  територій Теребух Андрій Андрійович 05.12 - 12.16
Трансфер, дифузія і комерціаліація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів Князь Святослав Володимирович 01.15 - 12.19
Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності товарів Князь Святослав Володимирович 01.15 - 12.19
Розроблення моделей, проектування та інтелектуальний аналіз інформаційних ресурсів складних еколого-економічних систем Берко Андрій Юліанович 04.15 - 12.19
Біологічне очищення відпрацьованих сорбентів Чайка Оксана Григорівна 01.14 - 12.16
Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)
Аналіз та синтез механізмів і машин Малащенко Володимир Олександрович 01.13 - 12.17
Використання методів інженерії поверхні для регулювання процесів структуроутворення матеріалів Дурягіна Зоя Антонівна 01.13 - 12.17
Оптимізація  параметрів вулично-дорожньої  мережі  і пішохідно-транспортних потоків та організації автомобільних перевезень Форнальчик Євген Юліанович 01.13 - 12.17
Дослідження і оптимізація експлуатаційних властивостей автомобілів, технічного обслуговування та транспортних процесів Нємий Степан Володимирович 02.14 - 12.18
Аналіз і синтез інтелектуальних систем автомобіля Кіндрацький Богдан Ілліч 02.14 - 12.18
Дослідження та параметрична оптимізація колісних транспортних засобів і спецтехніки Крайник Любомир Васильович 03.14 - 12.18
Міцність та пасивна безпека кузовів автобусів і автомобілів Горбай Орест Зенонович 03.14 - 12.18
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
Комплекс інтелектуальних інформаційних технологій інтеграції даних для обліку та аналізу підвищення кваліфікації вчителів Шаховська Наталія Богданівна 02.13 - 12.17
Лінгвістичне забезпечення консолідації відкритих інформаційних ресурсів Жежнич Павло Іванович 03.13 - 12.16
Розроблення інтелектуальних розподілених систем на основі онтологічного підходу з метою інтеграції інформаційних ресурсів Литвин Василь Володимирович 05.15- 05.16 - 12.16
Створення програмних засобів опрацювання векторних даних та захисту інформації на основі комбінаторної оптимізації Різник Володимир Васильович 02.13 - 12.17
Розроблення компонентів для синтезу інтегрованих автоматизованих систем управління Цмоць Іван Григорович 01.14 - 12.18
Методи дослідження та засоби реалізації систем управління енергоефективними процесами Медиковський Микола Одександрович 02.14 - 12.18
Інтелектуальний аналіз аудіо-візуальних сигналів Рашкевич Юрій Михайлович 04.13 - 12.17
Базові когнітивні механізми творення мовних одиниць Левченко Олена Петрівна 01.14 - 12.18
Застосування формальних моделей для дослідження інформаційних природномовних процесів Кульчицький Ігор Маркіянович 01.14 - 12.18
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)
Дослідження параметрів якості харчової та промислової продукції Столярчук Петро Гаврилович 03.13 - 12.17
Розвиток теорії та засобів побудови метрологічних кібер-фізичних систем Яцук Василь Олександрович 03.13 - 12.17
Розвиток  метрологічного забезпечення вимірювань електрофізичних параметрів обєктів кваліметрії Походило Євген Володимирович 03.13 - 12.17
Розробка та дослідження генераторів псевдовипадкових чисел і послідовностей Максимович Володимир Миколайович 04.13 - 12.17
Високопродуктивні гетерогенні комп'ютерні засоби на основі архітектурних інновацій, спеціалізації і нових моделей обчислень Мельник Віктор Анатолійович 05.14 - 12.16
Розвиток нанотермодинамічних основ нанометрології й нанотермометрії Яцишин Святослав Петрович 01.14 - 12.16
Дослідження температурної та часової стабільності і відтворюваності характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі інтерметалічних напівпровідників Крайовський Володимир Ярославович 01.15 - 12.19
Теоретичні і прикладні задачі  вимірювань у кваліметрії Мотало Василь Петрович 01.16 - 12.18
Розвиток теоретичних засад створення комплексних систем безпеки автоматизованих і комунікаційних систем Дудикевич Валерій Богданович 10.15 - 11.17
Розроблення кібер-фізичної системи обліку, контролю та логістики нафтопродуктів з використанням GPS технологій з реальночасовим функціонуванням Тихан Мирослав Олексійович 01.16 - 12.17
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Побудова і дослідження методів розвязування задач прикладної математики та інформатики Костробій Петро Петрович 03.13 - 12.17
Дослідження структури і фізичних властивостей магнітних матеріалів для мікро- і наноелектроніки Ющук Степан Іванович 01.13 - 12.17
Окремі задачі спектральної діагностики Сонця та зір Скульський Михайло Юліанович 01.13 - 12.17
Теоретико-методичні основи диференційованого підходу до викладання фізики у вищих навчальних закладах Лопатинський Іван Євстахович 01.13 - 12.17
Інформаційно-комунікаційні та політико-правові фактори трансформації системи міжнародних відносин на початку XXI ст. Лунь Юрій Остапович 02.13 - 12.17
Фізико-хімічні методи водопідготовки для технологічних процесів та модифікації матеріалів Бордун Ігор Михайлович 06.13 - 12.17
Нанотехнології і наноматеріали для потреб електроніки та високоємних накопичувачів енергії Григорчак Іван Іванович 01.14 - 12.18
Геометричне моделювання у виробничих процесах та будівництві Афтаназів Іван Семенович 02.15 - 12.19
Крайові задачі для рівнянь із частинними похідними, теорії функцій та функціонального аналізу, математичне моделювання процесів різної структури Нитребич Зіновій Миколайович 01.16 - 12.20
Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)
Проблеми управління процесами капіталізації в умовах інноваційного розвитку підприємств Алєксєєв Ігор Валентинович 02.12 - 12.15 - 12.16
Формування процесів забезпечення економічної захищеності в системі антикризового управління Хома Ірина Борисівна 02.12 - 12.15 - 12.16
Механізми управління корпоративними фінансовими потоками в умовах глобалізації ринків Шкварчук Людмила Олександрівна 02.12 - 12.15 - 12.16
Управління стратегічним розвитком підприємств в умовах інтернаціоналізації Ільчук Павло Григорович 01.14 - 12.16
Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю підприємств Мельник Ольга Григорівна 01.13 - 12.17
Проблеми формування системи менеджменту в умовах глобалізації Петришин Наталія Ярославівна 01.13 - 12.17
Організаційно - методичне забезпечення формування кластерної моделі розвитку регіонального туризму Дубодєлова Алла Вікторівна 04.13 - 12.15 - 12.16
Формування та економічне оцінювання конкурентоспроможного потенціалу господарських структур Козик Василь Васильович 03.13 - 12.17
Обгрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей та регіонів Козик Василь Васильович 03.13 - 12.17
Проблеми формування і розвитку, економічного оцінювання інноваційної інфраструктури.Трансфер технологій Козик Василь Васильович 03.13 - 12.17
Трансформація бізнесу на засадах вартісно-орієнтованого корпоративного управління Козик Василь Васильович 03.13 - 12.17
Управління персоналом у процесі інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств Ситник Йосиф Степанович 02.13 - 12.17
Маркетингова та логістична концепції у діяльності підприємств Глинський Назар Юрійович 09.13 - 12.17
Інфраструктурні системи забезпечення сталого розвитку підприємств, міст, регіонів та економіки країни Люльчак Зореслава Стефанівна 09.13 - 12.17
Побудова систем процесно-структурного менеджменту в умовах розвитку міжнародної економічної дяльності Кузьмін Олег Євгенович 03.14 - 12.18
Формування систем інфокомунікаційного менеджменту на засадах розвитку ІТ-технологій Шпак Нестор Омелянович 03.14 - 12.18
Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку національного господарства та його суб'єктів в умовах дослідження моделі глобалізації Пирог Ольга Володимирівна 01.16 - 12.20
Формування системи управління діяльністю організації на засадах врахування інтересів стейкхолдерів Олексів Ігор Богданович 01.16 - 12.20
Система обліку і звітності як інструментарій управління підприємством Пилипенко Любомир Миколайович 01.15 - 12.19
Розвиток концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського обліку Яремко Ігор Йосафатович 01.15 - 12.19
Теоретико - методологічний базис розвитку облікових систем з врахуванням полівидової структури народногосподарського комплексу України Височан Олег Степанович 01.15 - 12.19
Концептуально - методологічні засади обліку необоротних активів Сажинець Степан Йосипович 01.15 - 12.19
Економічний розвиток підприємства: теоретико - методологічні аспекти та інструментарій управління Чубай Володимир Миколайович 01.15 - 12.19
Обліково - аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства Загородній Анатолій Григорович 01.15 - 12.19
Проблеми конкурентного розвитку національної економіки та суб'єктів господарювання Поплавська Жанна Василівна 02.16 - 12.20
Інститут права та психології (ІНПП)
Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави Гумін Олексій Михайлович 01.12 - 12.16
Філософські та теоретичні концепції держави і права Сливка Степан Степанович 01.13 - 12.17
Цивільно-правовий захист прав фізичних та юридичних осіб Паньонко Ігор Михайлович 05.14 - 12.18
Інформаційно-комунікаційне забезпечення мас-медіа розбудови демократії України Кузнецова Олена Дмитрівна 01.14 - 12.18
Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід Ковальчук Віталій Богданович 09.14 - 12.18
Історико-правові засади українського державотворення (інституційні та ідеологічні аспекти). Правовий механізм радянізації західних областей України Макарчук Володимир Степанович 10.14 - 10.18
Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистосі в умовах євроінтеграційних процесів Козловський Юрій Михайлович 01.16 - 12.20
Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держава Бортник Надія Петрівна 01.16 - 12.20
Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі дисциплін циклу природничих наук Хром'як Йосип Якович 01.14 - 12.18
Проблеми формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних процесів Саніна Ольга Романівна 01.14 - 12.16
Актуальні проблеми міжнародної економіки та шляхи їх подолання Мала Надія Теодозіївна 01.14 - 12.17
Проблеми обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання Гавран Володимир Ярославович 11.13 - 11.18
Актуальні проблеми соціально-гуманітарного розвитку України Цубов Леонід Володимирович 09.14 - 12.18
Розвиток фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізаційних трансформацій Гориславець Павло Анатолійович 05.14 - 12.18
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
Фізико-хімічні процеси синтезу і контрольованої модифікації властивостей матеріалів функціональної мікро- та наноелектроніки та розроблення перетворювальних приладів на їх основі Дружинін Анатолій    Олександрович 02.13 - 12.17
Інфокомунікаційні системи та мережі Климаш Михайло Миколайович 10.14 - 10.18
Методи та моделі побудови сервісно-орієнтованих мереж та систем Стрихалюк Богдан Михайлович 10.14 - 10.16
Розробка теорії, методів моделювання і дослідження складних систем та управління інноваційними проектами в галузі радіоелектроніки, наноелектроніки, інфокомунікацій та медичної техніки Романишин Юрій Михайлович 11.14 - 11.18
Оптико-електронні системи нового покоління для засобів неперервного оцінювання ефективності медичних технологій з інформаційною підтримкою рішення Кожухар Олександр Теофанович 01.15 - 12.18
Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)
Синтез і аналіз нових речовин і матеріалів Ятчишин Йосип Йосипович 03.13 - 12.17
Дослідження процесів тепломасообміну в системах з твердою фазою Атаманюк Володимир Михайлович 10.12 - 12.16
Масообмін в системі «Тверде тіло - рідина» Семенишин Євген Михайлович 10.12 - 12.16
Фітохімічні та біотехнологічні дослідження з метою створення нових фітозасобів з різноманітними біологічними та фізіологічними діями Новіков Володимир Павлович 01.13 - 12.17
Розроблення методів одержання нових функційних олігомерів на основі поліконденсаційних смол та пошук шляхів їх використання Братичак Михайло Миколайович 02.13 - 12.17
Розробка деемульгаторів, інгібіторів, нейтралізаторів та інших реагентів для нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості Топільницький Петро Іванович 02.13 - 12.17
Одержання бітумів і мастильних матеріалів на основі важких дистилятів і залишків переробки українських нафт Гринишин Олег Богданович 02.13 - 12.17
Дослідження процесів утилізації побічних продуктів виробництва пігментного тітану (IV) оксиду Яворський Віктор Теофілович 01.14 - 12.16
Дослідження процесів утилізації сульфуру (IV) оксиду з відхідних газів Яворський Віктор Теофілович 01.14 - 12.16
Технології очищення висококонцентрованих органовмісних стічних вод Знак Зеновій Орестович 02.14 - 12.16
Осадження металів на поверхню магнію та алюмінію гальванічним заміщенням Кунтий Орест Іванович 04.16 - 04.18
Дослідження кінетики і механізму процесів окиснення і співполімеризації органічних речовин з метою одержання модифікаторів композиційних матеріалів. Застосування енергії акустичної кавітації для інтенсифікації технологічних процесів Старчевський Володимир Людвікович 01.14 - 12.18
Фізико-хімічні основи керування процесами структуро- і фазоутворення для підвищення ефективності виробництва будівельної кераміки і покращення експлуатаційних властивостей гартованого листового скла Вахула Ярослав Іванович 02.15 - 12.16
Теоретичні і прикладні аспекти одержання, модифікації, суміщення і переробки фунціоналізованих (ко)полімерів, полімерних (нано)композитів, гідрогелів та вироби зі спеціальними властивостями Суберляк Олег Володимирович 03.15 - 12.19
Теоретичні основи трансестерифікації в присутності гетерогенних каталізаторів Мельник Степан Романович 04.16 - 12.17
Інститут адміністрування та післядипломної освіти (ІАПО)
Адміністративна діяльність та управління фінансово-економічною безпекою підприємств Подольчак Назар Юрійович 02.13-12.17
Інструменти проактивного управління інноваційним розвитком підприємств Фещур Роман Васильович 06.14 - 12.18
Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК)
Міжнародна міграція та діаспора: історико-культурні, соціально-економічні та політико-правові аспекти Ключковська Ірина Михайлівна 03.14 - 03.18
Українська мова за кордоном: особливості функціонування, методика викладання Ключковська Ірина Михайлівна 03.14 - 03.18
 
Оновлено 5 міс 2 дн тому