у межах спільних проектів (за міждержавними угодами)

Науково-дослідні роботи, до виконання яких залучались/залучені науковці Національного університету «Львівська політехніка» у межах спільних проектів (за міждержавними угодами)

Назва НДР Термін виконання
Українсько-австрійські

Дослідження режимів лазерної обробки твердих тканин зуба

Науковий керівник – д.т.н. Бобицький Я.В.

2007-2008

Методи просторової інвентаризації емісій пар­ни­кових газів Кіот­ського про­токолу з враху­ванням їх невиз­наченостей

Науковий керівник – д.т.н. Бунь Р.А.

2009-2010

Застосування лазерних мето­дів та нанотех­нологій в ендо­донтії

Науковий керівник – д.т.н. Бобицький Я.В.

Експериментальна розробка нанолазерної методики купірування гіперчутливості дентину

Науковий керівник – д.т.н. Бобицький Я.В.

2011-2012

Регіональний просторовий кадастр емісій парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних

Науковий керівник – д.т.н. Бунь Р.А.

Методологія та гібридні алгоритми для розв’язування важковирішуваних комбінаторних задач високої розмірності

Науковий керівник – д.т.н. Базилевич Р.П.

2013 -2014

Просторово-часове оцінювання невизначеності кадастрів емісії парникових газів: ретроспективний аналіз для Австрії та України та ефективне прогнозування

Науковий керівник – д.т.н. Бунь Р.А.

2015-2016

Моделювання трафіку та телекомунікаційних мереж

Науковий керівник – к.ф.-м.н. Дронюк І.М.

2017
Українсько-американські

Розробка системи автоматизації та оптимізації кульових барабанних млинів

Науковий керівник – д.т.н. Пістун Є.П.

2012

Трьохкоординатний магнітометр

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

Сенсори для ко­нтролю систем ма­гніт­ного очищення при виробництві теп­лової і атомної енергії  та сис­тем магнітного утри­ман­ня плазми в екологічно чис­тих джерелах енергії керова­ного термо­ядерного синтезу

Науковий керівник – к.т.н. Кость Я.Я.

2015

Нова дозиметрія для класифікації людей, які зазнали впливу іонізуючої радіації

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б.

Українсько-болгарські

Застосування нових поверхнево-активних сполук для очистки довкілля від нафтових та інших органічних забруднень

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2002-2003

Синтез комплексних препаратів з поверхнево-активними і біоцидними властивостями та можливість їх застосування в екологічно безпечних технологіях

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2006-2007

Дослідження впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на характеристики мікросенсорів магнітного поля

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

Вплив біосурфа­ктантів і їх ком­плексів з ес­те­рами тіо­су­ль­фо­кислот на бактерії і віруси. Перспективи ви­ко­ристання в ме­дичній, фарма­ко­логічній і дов­кільній біо­тех­нологіях

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2009-2010

Отримання біо­логічно актив­них речовин мікроб­ного та син­те­тич­ного походження для фарм­пре­па­ратів, біоутилізації відхо­дів і біо­тех­нологічного виробництва

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2012-2013
Українсько-грецькі

Перетворювач магнітного поля на основі циркулярного збудження монокристалу ферогранату

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б.

2005-2007
Українсько-індійські

Моделювання та дослідження характеристик планарних оптичних пристроїв на основі кристала ніобіту літію (LiNbO3)  для застосування в інтегральних оптичних схемах (IOC)

Науковий керівник – д.т.н. Бурий О.А.

2015-2017
Українсько-китайські

Дослідження оптичних та лазерних характеристик кристалів YAP:Tm та створення на їх основі макету лазера неперервної дії з діодним збудженням та довжиною хвилі випромінювання 1,94 мкм

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б.

2006-2008

Просторова ін­вен­таризація пар­никових газів у житловому сек­торі ки­тайських та українських регіо­нів для підтримки прийняття ефек­тивних економіко-адміністративних рішень

Науковий керівник – к.т.н. Лесів М.Ю.

2013-2014
Українсько-латвійські

Виготовлення, дослідження та комп’ютерне моделювання кераміки на основі нанопорошків YAlO3:Mn  для новітніх дозиметрів іонізуючого випромінювання

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б.

2017
Українсько-литовські

Дослідження ме­тодів синтезу та вивчення влас­тивостей аміно­кислотних та нітрогенвмісних похідних хіно­нів та тіосульфоестерів

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2009-2010

Розробка органіч­них електро­люмі­нісцентних структур синьої та ближньої ультра­фіолетової області спектру

Науковий керівник – д.т.н. Стахіра П.Й.

2012-2013

Розробка і ство­рення сенсорних елементів на базі дифракційних нанокомпозитних гра­ток

Науковий керівник – д.т.н. Бобицький Я.В.

2014-2015
Українсько-молдавські

Комплексе застосування біоПАР, мікроеле­ментів, біоцидів і мікроорганізмів у виноградному розсаднику

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2010-2011

Розробка технології виготовлення ниткоподібних мікро-та нанокристалів на основі напівпровідників  та напівметалів  і вивчення їх магніто-транспортних властивостей при потужних деформаціях для  створення високочутливих тензо-та термосенсорів

Науковий керівник – д.т.н. Дружинін А.О.

2011
Українсько-німецькі

Рентабельні антивідбивні покриття для кремнієвих сонячних елементів

Науковий керівник – доц. Єрохов В.Ю.

1998

Кристалічна доменна структура рідкоземельних галатів і алюмінатів та їх оптичні властивості

Науковий керівник – проф. Матковський А.О.

1997-2001

Дослідження механізму пероксидації латексних полімерів для утворення системи «ядро-оболонка»

Науковий керівник – д.т.н. Воронов С.А.

1998-2000

Реальна структура кисневих іонних провідників на основі галату лантану

Науковий керівник – д.т.н. Василечко Л.О.

2003-2004

Дефектна структура кристалів зі структурою перовскиту та гранату

Науковий керівник –  Савицький Д.І.

2004-2005

Полівалентні дефекти в складних оксидних кристалах з гранатовою та перовськитоподібною структурою

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б.

2008

Планарні швидкодіючі сенсори потоку для вимірювання об’ємних та масових витрат газів

Науковий керівник – п.н.с. Большакова І.А.

Контент-менед­жмент для між­ре­­гіональної ко­му­нікації

Науковий керівник – д.т.н. Лобур М.В.

2009-2010

Дослідження еле­ментів елек­т­рон­них мікро­схем, виготов­ле­них нане­сенням на­но­­час­тинок металів струме­не­вою тех­­но­логією

Науковий керівник – д.т.н. Бобицький Я.В.

Комбінаторний біосинтез антимікробних та протипухлинних препаратів нового покоління

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

Створення мікро- і наночастинок із застосуванням біосурфактантів для фармації і охорони здоров’я

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2011

Створення нових полімерних біосумісних матеріалів на основі рН-чутливих гідрогелів як засобів контрольованого транспорту ліків

Науковий керівник – д.х.н. Воронов С.А.

2011-2012

Люмінесцентні та ізотопні функціональні наномаркери для розпізнавання та мічення мікроор-ганізмів і еукаріотних клітин

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

2013-2014

Радіаційна стійкість сенсорів магнітного поля на основі графену в нейронних потоках

Науковий керівник – д.т.н. Большакова і.А.

2017
Українсько-польські

Дослідження дефектів в оксидних кристалах

Науковий керівник – проф. Матковський А.О.

1997-2000

Методи і моделі для теплового дослідження кристалів, встановлених різними технологіями на підшарок

Науковий керівник – к.т.н. Федасюк Д.В.

1998

Створення шарів кремнію шляхом мікрозонної лазерної рекристалізації (МЛР) та дослідження їх характеристик

Науковий керівник – проф. Дружинін А.О.

2000-2001

Дослідження та розробка нових методів та пристроїв комп’ютерної функціональної медичної діагностики для сімейного лікаря

Науковий керівник – к.т.н. Ткаченко В.Ф.

2000-2002

Вплив полімерів на властивості бурових розчинів в аспекті інтенсифікації процесу буріння

Науковий керівник – д.х.н. Суберляк О.В.

2000-2003

Біопрепарати і природні сорбенти для відновлення ґрунтів

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2004-2005

Аналіз фізичних явищ у електричних та електроенергетичних системах з використанням математичного та комп’ютерного моделювання на підставі сучасних інформаційних технологій

Науковий керівник – д.т.н. Стахів П.Г.

Методи депарафінізації при експлуатації, транспортуванні і збереженні нафтової сировини

Науковий керівник – д.х.н. Суберляк О.В.

Створення полімерних композицій та сучасних матеріалів зі спеціальними властивостями

Науковий керівник – д.х.н. Суберляк О.В.

2005-2006

Дослідження нових кристаліч­них матеріалів для потреб оптое­лек­троніки характеризація, оптимі­зація геометрії та підвищення ефективності їх практичного використання

Науковий керівник – к.т.н. Андрущак А.С.

2009-2010

Застосування комплексних біо­препаратів для очистки та ре­культивації нафтозабруднених грунтів

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

Українсько-румунські

Створення нових біологічноактивних сполук в ряду фенотіазинових, сірковмісних нафтохіноїдних та тіосульфонатних похідних – потенційних субстанцій, засобів захисту, регуляції росту рослин та ветеринарних препаратів

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2008-2010
Українсько-словацькі

Розроблення методів вібраційного поверхневого оброблення виробів та керування віброактивністю технологічних машин

Науковий керівник – д.т.н. Стоцько З.А.

2006-2007
Українсько-турецькі

Синтез нових сульфуро- та нітроген­вміс­них хіноїдних сполук, дослід­жен­ня їх спек­т­ро­ско­піч­них, фотохімічних та біологічних властивостей

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2010-2011

Молекулярне конструювання та клітинне дос­лід­ження нових олігоелектролітних наноносіїв для цільової дос­тавки ліків та генів

Науковий керівник – п.н.с. Заіченко О.С.

Українсько-угорські

Виготовлення та дослідження епітаксійних гранатових плівок для сенсорних застосувань”

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б.

1999-2000

Дослідження точкових дефектів та OH-груп кристалів LiNbO3 та CdWO4

Науковий керівник – д.ф.-м.н. Убізький С.Б.

2003-2004

Дослідження зварності порошкових та сітчастих пористих матеріалів і розробка технології зварювання

Науковий керівник – д.т.н. Большаков М.В.

Синтез фторо- та сірковмісних сполук – потенційних високоефективних лікарських субстанцій нового покоління з використанням фторобіофазної методології

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2005-2006

Дослідження зварності і розробка технології зварювання наноструктурних та пінистих металів

Науковий керівник – д.т.н. Большаков М.В.

2007-2008
Українсько-французські

Застосування еволюційних та декомпозиційних алгоритмів для розв’язування динамічної транспортної задачі

Науковий керівник – д.т.н. Базилевич Р.П.

2005-2008

Створення сульфоровмісних похідних карбоциклічних та гетероциклічних систем –потенційних антитромботичних субстанцій

Науковий керівник – д.х.н. Новіков В.П.

2017
Оновлено 19 год 13 хв тому
Оновлено 4 дн 19 год тому
Оновлено 4 дн 19 год тому
Оновлено 4 дн 20 год тому
Оновлено 5 дн 16 год тому