Вступ 2019: рейтингові списки
 

Дії з координування та підтримки

Опис дії: Проекти спрямовані, в основному, на:

  • реаліза­цію заходів із стан­­дар­ти­зації, по­ши­рен­ня ін­фор­мації, під­ви­­щен­ня рів­ня обіз­на­ності та ко­мунікації; ст­­во­рення, коор­ди­ну­ван­ня і підтрим­ки ме­реж;
  • політичний діалог, спі­льні навчальні за­хо­­ди, дослі­дже­ння (у тому числі проек­тні дослі­дження для створення нової ін­ф­ра­структури);
  • реалізацію додаткових заходів із стратегіч­но­го планування.

Ставка фінансування – 100%.

Мінімальний склад консорціуму – одна юри­дична особа з країни-учасниці Європейського Союзу, або асоційо­ва­­ної країни.