Вступ 2019: рейтингові списки
 

ERA-NET співфінансування

Опис дії: Проекти спрямовані на підтримку дер­жа­в­но-гро­ма­д­ського парт­нер­ства, в тому числі спільних іні­ці­а­тив що­до розроблення прог­рам дер­жав-чле­нів ЄС з під­го­товки, ство­рен­ня ме­реж, проек­тування, проведен­ня та коор­ди­нування спільної ді­яль­но­с­ті.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юри­дичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційо­ва­­них країн.