Вступ 2019: рейтингові списки
 

Інноваційні дії

Опис дії: Проекти:

  • спрямовані на розроб­лен­ня ви­робничих пла­нів, ство­рення но­вих, змі­не­них або вдо­с­ко­на­лених про­­дуктів, про­це­сів або послуг;
  • можуть включати моде­лю­вання, тестування, де­монстрацію*, піло­ту­ван­ня*, масштабну перевірку про­­­дук­ту і його тиражу­ван­ня для рин­ку*.

Ставка фінансування – 70%, за винятком неприбуткових установ, для яких ставка фінансування становить 100 %.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юри­дичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційо­ва­­них країн.

 

* «Демонстрація, або пілотування» здій­снюється для пе­ре­вірки техніч­ної та еко­но­міч­ної життєздатності нової або вдоско­на­леної техно­ло­­гії, продукту, процесу, послуги або рі­шення у робочому (або наближе­но­му до робочого) середовищі.

«Тиражування для ринку» здій­сню­ється для підтримки першого впро­вадження будь-якої інно­ва­ції (яка пройшла демонстрацію, але не за­сто­совується) на ри­нок.