Вступ 2018: рейтингові списки

Стипендійна програма Смітсонського інституту

Смітсонський інститут (Smithsonian Institution) – ком­п­ле­кс ку­­­­льтурно-освітніх і наукових установ США, надає сти­пен­дії науковцям з різних країн світу для проведення спі­льних дос­­­­­ліджень в установах інституту (музеях, наукових ус­та­но­вах, ас­т­ро­фі­зичній ла­бо­раторії, цен­трах Смітсона).

Стипендійна програма включає:

 •  стипендії для аспірантів;
 • переддокторські стипендії для докторів наук на за­вер­­­шальному етапі написання дисертації;
 • постдокторські стипендії для кандидатів і докторів на­­­­ук;
 • стипендії для старших наукових співробітників.

Умови фінансування:

 • розмір стипендії для аспірантів – $ 7 000;
 • розмір переддокторські стипендії для докторів наук на за­вер­­­шальному етапі написання дисертації – $ 32 700 на рік;
 • розмір постдокторські стипендії для кандидатів і докторів на­­­­ук – $ 48 000 на рік;
 • розмір стипендії для старших наукових співробітників – $ 48 000 на рік;
 • для нау­ков­ців, які проводять дос­­лід­жен­ня у галузі гео­на­ук і пла­не­тар­них наук (постдокторські стипендії і сти­пендії для с.н.с.) – розмір  стипендії $ 50 000 на рік.
 • у переддокторських, постдоктроських та стипендій для с.н. науковці можуть отримати додаткова грошова допомога  $ 4 000 на проведення дос­лідже­нь;
 • усі стипендії підлягають оподаткуванню в рамках чинного законодавства США;
 • стипендія не покриває дорожні витрати та витрати на проживання.

Тривалість стипендії:

 •  стипендії для аспірантів – до 10 місяців;
 • переддокторські стипендії для докторів наук на за­вер­­­шальному етапі написання дисертації – 3-12 місяців;
 • постдокторські стипендії для кандидатів і докторів на­­­­ук – 3-12 місяців;
 • стипендії для старших наукових співробітників – 3-12 місяців.

Тематика досліджень:

 • історія науки та техніки (History of Science and Technology– HST);
 • історія мистецтва, дизайну та декоративного мис­тец­т­­ва (History of Art – HART);
 • антропологія, археологія, лінгвістика та етика (Anthropology – ANTHRO);
 • еволюційна та систематична біологія (Evolutionary and Systematic Biology – ESB);
 • науки про Землю (геонауки), планетарні науки та мі­не­ралогія (Earth Sciences – EASCI);
 • зоологія (Zoology – ZOO);
 • соціальна та культурна історія (Social and Cultural History – SCH);
 • дослідження навколишнього середовища (Environmental Research – ENV);
 • дослідження тропіків (Tropical Research – TRO);
 • міждисциплінарні дослідження (Interdisciplinary – IND).

Вимоги до претендентів:

 • вільне володіння англійською мовою (як розмовною, так і письмовою);
 • навчання в очній аспірантурі не менше року (сти­­пен­дії для аспірантів);
 • ступінь кандидата наук (переддокторські стипендії);
 • ступінь доктора наук отримана перед моментом подання стипендії (постдокторські стипендії);
 • здобуття наукового ступеня щонайменше 7 років тому (стипендії для с.н.с.).

Необхідні документи:

 • Титульна сторінка (необхідно вказати дату заповнення і по­ставити підпис).
 • Проектна пропозиція.
 • СV претендента (зазначити попередні та діючі сти­пен­дії, гранти, на­городи; коло наукових інтересів; рівень во­ло­діння ан­глійською мовою).
 • Додатки до диплому (аспіранти подають додатки до дип­­ло­­­­­мів бакалавра та магістра, с.н.с. додатків до дип­ло­му не по­­дають).
 •  Два рекомендаційні листи (листи відсилають особи, які на­дають рекомендації).

Конкурс відкриється у вересні 2017р.

Документи в електронному вигляді надсилають одним файлом у форматі PDF або Word.