Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність – важливий компонент роботи кафедри політології та міжнародних відносин. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює дослідження за актуальним науковим напрямом «Особливості трансформації політичних інститутів і процесів у національному та глобальному вимірах».

Напрями наукових досліджень кафедри:

 • політологічні аспекти розвитку держави: внутрішній та зовнішній виміри;
 • проблеми історії та теорії політичної науки, українського державотворення, виборчого процесу, формування політичної культури суспільства;
 • актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики України та інших держав;
 • регіональні студії та проблеми транснаціонального співробітництва;
 • інтеграційні процеси в Європі та світі;
 • сучасні аспекти дипломатичної діяльності та консульської служби.

Проф. Турчин Я.Б. є членом Спеціалізованої вченої Ради, головою Вченої ради Інститут гуманітарних та соціальних наук, є науковим консультантом аспірантів та здобувачів кафедри.

Наукова робота кафедри проводиться за такими видами діяльності як:

 • організація та проведення науково-практичних конференцій та «круглих столів» як національного так і міжнародного рівня, які супроводжуються публікаціями матеріалів. За останні три роки проведено більше десяти наукових конференцій, зокрема, Міжнародна наукова конференція «Міжнародні інтеграційні процеси: історичний досвід, сучасні виклики та перспективи» (23024 квітня 2015 р.), Регіональна науково-практична конференція «Крок за кроком до мети: стратегія успіху для України» (21 жовтня 2014 р.), Регіональна наукова конференція «Децентралізація влади в Україні: варіанти, можливості, наслідки» (21 травня 2014 р.); Регіональна наукова конференція «Європеїзація без Європи: оцінка можливостей та загроз для України» (12 грудня 2013); «круглий стіл» «Угода про асоціацію між Україною та ЄС: виклики та перспективи» (15 листопада 2013 р) та ін.
 • на основі проведених наукових досліджень видання  монографій (за останні роки вийшли друком монографії проф. Турчин Я.Б., д. політ. н. Луцишин Г.І., доц. Бучина М.А.).
 •  підготовка наукових публікацій до Збірника наукових праць «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку», який є фаховим виданням у галузі політичних наук (науковий редактор – д. політ. н., проф. Турчин Я.Б., відповідальний за випуск – доц. Бучин М.А.). Видано уже 26 випусків збірника. Також у 2014 р. започатковано нове наукове видання - міжнародний науковий журнал «Гуманітарні візії».
 • проведення наукових досліджень з політичних проблем та проблем сучасних міжнародних відносин в рамках діяльності науково-аналітичного центру політичних досліджень «Вектор», який функціонує при кафедрі політології та міжнародних відносин. Наукові дослідження спрямовані на вивчення громадської думки та проведення моніторингу українських та зарубіжних ЗМІ щодо сучасних політичних проблем та аналізу сучасної політичної ситуації в  Україні та світі. https://www.facebook.com/cpdvektor
 • підготовка науково-педагогічних кадрів, зокрема, ведеться наукова робота із аспірантами за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси». В аспірантурі нині навчається 4 аспіранти, наукове керівництво якими здійснюють д. політ. н., проф. Турчин Я.Б., к. політ. н., доц. Дорош Л.О., к. політ. н., доц. Бучин М.А.
 • стажування викладачів кафедри у навчальних закладах України та закордоном, здійснення наукового співробітництва із закордонними науковими структурами, зокрема, Вільнюським університетом, Вищою Школою Східноєвропейських Студій в Перемишлі (Польща) та ін.
 • рецензування викладачами кафедри кандидатських і докторських дисертацій, офіційне опонування докторських і кандидатських дисертацій (д. політ. н., проф. Турчин Я.Б., д. політ. н. доц. Луцишин Г.І., к. політ. н., доц. Дорош Л.О. та ін.).
 • проведення наукових семінарів викладачів кафедри політології та міжнародних відносин.
 • викладачі кафедри постійно беруть участь у телевізійних та радіопрограмах з науковим аналізом політичних проблем сучасності. Наприклад, доценти Бучин М.А., Горбач О.Н., Тишкун Ю.Я. Демчишак Р.Б., ст. викл. Пасічний Р.Я. брали участь в циклі телепередач «В об’єктиві» та регулярно дають коментарі в «Новинах Львівщини» 2-го телеканалу та «круглих столах» з актуальних проблем політики.
 • залучення студентів до наукової діяльності кафедри політології та міжнародних відносин.
Оновлено 1 рік 5 міс тому