Вступ 2019: рейтингові списки
 

Положення про форму навчання екстернат

Набір в екстернат згідно із ст. 49 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII та Правилами прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» з 2015 року не передбачено.

З 2015 р. на екстернатну форму навчання у Національному університеті «Львівська політехніка» НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ не тільки зарахування на 1й курс, але й переведення, поновлення з інших форм навчання або з інших вузів.

Загальні положення.

 1. Підготовка екстернів у Львівській політехніці проводиться згідно з Законом України “Про вищу освіту”, Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим Наказом Міністерства освіти України № 340 від 8 грудня 1995 року, Наказом Міністерства освіти України № 364 від 26 листопада 1996 року “Про затвердження Переліків спеціальностей та вищих закладів освіти для організації екстернату” та Положенням про екстернат Інституту дистанційного навчання Національного університету “Львівська політехніка”, затвердженим ректором 10 грудня 2001 року.
 2. Підготовку екстернів організовує та контролює згідно з діючими нормативними документами та у відповідності з договорами на освітні послуги, укладеними фізичними або юридичними особами з Національним університетом “Львівська політехніка”, деканат екстернату Інституту дистанційного навчання.
 3. Навчальний процес з підготовки екстернів проводиться кафедрами навчально-наукових інститутів за індивідуальними навчальними планами, які формуються на основі навчальних планів екстернатної форми навчання відповідного року вступу, затверджених головою Науково-методичної ради університету.

Організація навчального процесу екстернів на кафедрах навчально-наукових інститутів

 1. Відповідальність за організацію навчального процесу екстернів на кафедрах навчально-наукових інститутів Львівської політехніки несуть директори інститутів, декан екстернату та завідувачі кафедр.
 2. Відповідальність за підготовку екстернів, наявність робочих програм та необхідного методичного забезпечення з дисциплін, закріплених навчальним планом за кафедрою, несе завідувач кафедри та призначений ним відповідальний від кафедри за організацію навчального процесу екстернів викладач, який має досвід педагогічної роботи.
 3. Відповідальний від кафедри за роботу з екстернами до 15 червня поточного навчального року подає в деканат екстернату ІДН з відповідним записом у реєстраційному журналі затверджені робочі програми з навчальних дисциплін наступного навчального року, перелік наявного методичного забезпечення з цих дисциплін, рекомендований методичною комісією базового напряму план видання методичного забезпечення з підготовки екстернів з навчальних дисциплін кафедри.
 4. Відповідальний від кафедри перед початком навчального року складає та узгоджує з деканатом екстернату графік роботи з екстернами (проведення консультацій, виконання лабораторних робіт, складання звітів та проходження атестації у міжсесійний період і т.п.). В процесі навчання видає екстернам робочі програми дисциплін, необхідне методичне забезпечення, знайомить їх з особливостями виконання індивідуальних робіт, слідкує за дотриманням графіку викладачами кафедри та веде журнал обліку роботи кафедри з екстернами.
 5. Екстерн має право на відвідування настановчих лекцій разом із студентами заочної форми навчання під час настановчих та заліково-екзаменаційних сесій. Заліки, екзамени та інші види звітів екстерни складають, як правило, під час екзаменаційних сесій. У міжсесійний період складання екзаменів та заліків може бути здійснено за графіком. У графіку необхідно вказати прізвище викладача, назву дисципліни, дату, годину та аудиторію проведення атестаційного заходу.
 6. До підготовки та атестації екстернів допускаються науково-педагогічні працівники кафедри, оформлені наказом по університету на роботу в екстернаті з погодинною оплатою праці з вказанням конкретної навчальної дисципліни.
 7. Атестація екстернів охоплює складання передбачених навчальним планом заліків і екзаменів з навчальних дисциплін в обсязі робочих програм, затверджених для даного напряму підготовки (спеціальності), захист курсових робіт та проектів, інші види підсумкового контролю та державну атестацію.
 8. Атестація екстерна проводиться затвердженою завідувачем кафедри комісією з трьох осіб на основі виданих деканатом екстернату атестаційних листів. Оцінка заноситься до виданого деканатом атестаційного листа встановленої форми із зазначеним терміном його чинності і до залікової книжки екстерна.
 9. Перезарахування результатів раніше складених екстерном заліків, екзаменів та інших видів семестрового контролю проводиться деканатом екстернату за умови ідентичності назви, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форми підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування вирішується за погодженням із кафедрами (завідувач кафедри візує відповідну заяву екстерна).
 10. Всі види практики екстерни проходять на загальних підставах на базах практики відповідного напряму підготовки (спеціальності), з якими “Львівська політехніка” має відповідні угоди. Для оформлення наказу про скерування екстерна на практику завідувач кафедри візує заяву екстерна, вказує назву бази практики, керівника від університету та терміни проходження практики. Екстерни, які працюють за обраним у вищому навчальному закладі фахом можуть проходити виробничу практику за місцем праці.
 11. Кафедри погоджують з деканатом екстернату теми, керівників, консультантів і рецензентів дипломних проектів (робіт), візують заяви екстернів для наступного затвердження їх наказом по університету. Керівники і консультанти призначаються, як правило, із числа науково-педагогічних працівників університету, допущених до роботи з екстернами. Рецензенти дипломних проектів (робіт) призначаються на загальних підставах.
 12. Державні екзамени та захист дипломних проектів (робіт) екстернами проводяться на загальних підставах державними екзаменаційними комісіями відповідного напряму підготовки або спеціальності за затвердженим графіком державної атестації. Результати державної атестації заносяться в атестаційний лист екстерна встановленого зразку із проставленням оцінки та вказанням рішення ДЕК.
 13. Відповідальний від кафедри за роботу з екстернами до 10 числа наступного місяця подає в деканат екстернату із записом у реєстраційному журналі звіт та заповнені атестаційні листи екстернів, які пройшли атестацію у попередньому місяці. Атестаційні листи із складання державного іспиту та захисту випускної роботи (проекту) подаються у деканат екстернату наступного дня після проведення атестаційного заходу.

Порядок оформлення оплати праці викладачів за навчальну роботу з екстернами

 • Оплата за навчальну роботу з екстернами проводиться на умовах погодинної оплати праці згідно з діючими нормами часу за видами навчальної роботи і нормами погодинної тарифікації, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України. Оплата проводиться лише особам, які оформлені наказом по університету. Наказ оформляється на період навчального року на підставі заяви викладача з рекомендацією завідувача кафедри, візою директора ІДН і резолюцією проректора .
 • Для оформлення проекту наказу про зарахування на роботу в екстернаті на умовах погодинної оплати праці на наступний навчальний рік відповідальному від кафедри необхідно до 15 червня поточного року подати в деканат екстернату ІДН список рекомендованих кафедрою викладачів з візою завідувача кафедри та їх заяви. Випускаючі кафедри подають також список рекомендованих керівників, консультантів та рецензентів дипломних проектів (робіт) і членів ДЕК.
 • Оплата здійснюється за фактично виконану навчальну роботу помісячно. Відповідальний за роботу з екстернами від кафедри подає до 10 числа поточного місяця у деканат екстернату заяви викладачів відповідного зразку на погодинну оплату виконаної у попередньому місяці навчальної роботи.
 • Погодинна оплата праці за навчальну роботу з екстернами голові і членам ДЕК, консультантам і рецензентам дипломних проектів (робіт), які не були зараховані на роботу в екстернаті, здійснюється на основі відповідного наказу і заяв у бухгалтерію.
Оновлено 1 рік 5 міс тому