Вступ 2019: рейтингові списки
 

Наукова діяльність кафедри педагогіки і соціального управління

Наукова робота кафедри педагогіки та соціального управління зосереджується на розробці актуальних питань педагогіки, теорії і методики професійного навчання та виховання сучасної молоді, створення умов професійного становлення особистості майбутнього фахівця.

Кафедра є базовою з підготовки науково-педагогічних працівників (аспірантура і докторантура) за спеціальностями:

011 – Науки про освіту

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

При кафедрі працює спеціалізована вчена рада  К 35.052.24

Спеціальності:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Комплексна науково-дослідна  тема кафедри: «Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів». Реєстраційний номер: 0116U004108.

Координатор – д. пед. н., доц.  Козловський Юрій Михайлович.

Основними напрямами досліджень комплексної теми є:

 • загальнопедагогічні підходи до моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу (Козловський Ю.М.);
 • історія вітчизняної дидактики та дидактичні аспекти професійної підготовки студентів (Вихрущ В.О.);
 • теоретико-методичні засади управління освітнім процесом у навчальному закладі (Криштанович М.Ф.);
 • теоретико-методичні засади  диференційованого навчання, модульних технологій навчання та національного виховання (Сікорський П.І.);
 • теоретико-методичні засади формування професійної мобільності педагогів професійного навчання (Сушенцева Л.Л.);
 • теоретико-методичні засади психології та педагогіки творчості (Швай Р-М. І.);
 • система забезпечення якості в освітньому процесі вищого навчального закладу (Колодій І.С.);
 • теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної  компетентності викладачів вищої школи (Горохівська Т.М.);
 • теоретико-методичні засади розвитку професійно-педагогічної мобільності викладачів вищої школи (Ієвлєв О.М.)
 • формування фахових компетенцій випускника вищого навчального закладу : інтегративний підхід (Дольнікова Л.В.);
 • вплив різновидів психічної депривації на ефективність діяльності науково-педагогічних працівників (Терлецька Ю.М.);
 • теорія і практика використання інформаційних технологій у професійному розвитку педагога (Носкова М.В.);
 • інклюзивне навчання в системі освіти (Федан Я.І.);
 • особливості інноваційної педагогічної діяльності (Шевчук Г.Й.);
 • розробка тестових завдань з дисциплін та їх перевірка на надійність, валідність як інструменту вимірювання навчальної успішності студента (Бущак Г.А.);
 • застосування апарата штучних нейронних мереж до аналізу, ідентифікації та кластеризації динамічних соціальних систем на прикладі структурних ланок вищих навчальних закладів (Чабан Г.В.).

Кафедра є організатором проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій,  семінарів, круглих столів:

 1. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір» 16-17 листопада 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка».
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті», 26-27 квітня 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка».
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика» (25 листопада 2016 року);
 4. Регіональний «круглий стіл» на тему «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика» (24 березня 2016 р.).

На кафедрі функціонує постійно діючий науковий семінар: «Актуальні проблеми професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів».

Наукова робота студентів

На кафедрі працює науковий гурток «ІнноваціЯ».

Мета роботи гуртка «ІнноваціЯ»  ̶  розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація педагогічних знань, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових педагогічних досліджень, інтеграція наукової, навчальної та практичної діяльності студентів.

В роботі гуртка щорічно приймає участь більше 30 студентів.

Тематика засідань наукового гуртка на 2017 рік.

 1. Представлення нових  членів гуртка. Обговорення звіту роботи гуртка за минулий навчальний рік і доповідь керівника на тему «Як розпочинати наукову роботу в гуртку «Інновація».
 2. Обговорення тез доповідей учасників гуртка на 75 СНТК.

Плануються до обговорення:

 • Сучасні проблеми впровадження інклюзивної освіти.
 • Народна педагогіка в організації дозвілля студентів.
 • Педагогічна спадщина В.Сухомлинського крізь призму сучасності.

Щорічно кафедра проводить наукові студентські конференції і конкурси наукових робіт студентів. Студентські наукові роботи охоплюють загально педагогічні проблеми навчання і виховання в загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, технікумах, коледжах, вищих навчальних закладах.

Переможці приймають участь у Всеукраїнських конкурсах на кращу студентську наукову роботу.

Кафедра є організатором Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Організаційні, правові та психолого-педагогічні аспекти реалізації професійної мобільності студентів: реалії та перспективи», (15-16 травня 2017 року), Національний університет «Львівська політехніка».

Кафедра приймала участь у 75-й студентській науково-технічній конференції Національного університету «Львівська політехніка» (18 жовтня 2017 року).

Кафедра педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка» є базовою для про ведення Всеукраїнської олімпіади з педагогіки для непедагогічних вищих навчальних закладів.

Оновлено 1 міс 4 тижн тому