Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Наукова діяльність кафедри педагогіки і соціального управління

Наукова робота кафедри педагогіки та соціального управління зосереджується на розробці актуальних питань педагогіки, теорії і методики професійного навчання та виховання сучасної молоді, створення умов професійного становлення особистості майбутнього фахівця.

Кафедра є базовою з підготовки науково-педагогічних працівників (аспірантура і докторантура) за спеціальностями:

011 – Науки про освіту

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

При кафедрі працює спеціалізована вчена рада  К 35.052.24

Спеціальності:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Комплексна науково-дослідна  тема кафедри: «Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів». Реєстраційний номер: 0116U004108.

Координатор – д. пед. н., доц.  Козловський Юрій Михайлович.

Основними напрямами досліджень комплексної теми є:

 • загальнопедагогічні підходи до моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу (Козловський Ю.М.);
 • історія вітчизняної дидактики та дидактичні аспекти професійної підготовки студентів (Вихрущ В.О.);
 • теоретико-методичні засади управління освітнім процесом у навчальному закладі (Криштанович М.Ф.);
 • теоретико-методичні засади  диференційованого навчання, модульних технологій навчання та національного виховання (Сікорський П.І.);
 • теоретико-методичні засади формування професійної мобільності педагогів професійного навчання (Сушенцева Л.Л.);
 • теоретико-методичні засади психології та педагогіки творчості (Швай Р-М. І.);
 • система забезпечення якості в освітньому процесі вищого навчального закладу (Колодій І.С.);
 • теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної  компетентності викладачів вищої школи (Горохівська Т.М.);
 • теоретико-методичні засади розвитку професійно-педагогічної мобільності викладачів вищої школи (Ієвлєв О.М.)
 • формування фахових компетенцій випускника вищого навчального закладу : інтегративний підхід (Дольнікова Л.В.);
 • вплив різновидів психічної депривації на ефективність діяльності науково-педагогічних працівників (Терлецька Ю.М.);
 • теорія і практика використання інформаційних технологій у професійному розвитку педагога (Носкова М.В.);
 • інклюзивне навчання в системі освіти (Федан Я.І.);
 • особливості інноваційної педагогічної діяльності (Шевчук Г.Й.);
 • розробка тестових завдань з дисциплін та їх перевірка на надійність, валідність як інструменту вимірювання навчальної успішності студента (Бущак Г.А.);
 • застосування апарата штучних нейронних мереж до аналізу, ідентифікації та кластеризації динамічних соціальних систем на прикладі структурних ланок вищих навчальних закладів (Чабан Г.В.).

Кафедра є організатором проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій,  семінарів, круглих столів:

 1. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір» 16-17 листопада 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка».
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті», 26-27 квітня 2017 року, Національний університет «Львівська політехніка».
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика» (25 листопада 2016 року);
 4. Регіональний «круглий стіл» на тему «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика» (24 березня 2016 р.).

На кафедрі функціонує постійно діючий науковий семінар: «Актуальні проблеми професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів».

На засіданнях семінару заслуховуються і обговорюються наукові доповіді аспірантів (23 травня, 26 жовтня 2017 ).

Тематика засідань наукового семінару

№з/п Тема доповіді ПІБ довідача Місяць, рік Інформація про виконання
1. Стратегічні напрями розвитку професійної педагогіки: інтегрований підхід Козловський Ю.М., докт. пед.наук, доцент Жовтень, 2017 проведено
2. Реалізація Концепції «Нова українська школа». Сікорський  П.І., докт. пед. наук, професор

Грудень, 2017

проведено
3. До проблеми специфіки  загально педагогічної  підготовки магістрантів технічних ВНЗ Вихрущ В.О., докт. пед. наук, професор

Лютий, 2018

проведено
4. Інтелектуальні уміння як чинник формування професійної мобільності майбутніх педагогів професійного навчання Сушенцева Л.Л., докт пед. наук, доцент

Квітень, 2018

проведено
         

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів.

Наукова робота студентів

На кафедрі працює науковий гурток «ІнноваціЯ».

Мета роботи гуртка «ІнноваціЯ»  ̶  розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація педагогічних знань, формування готовності до використання інноваційного підходу у галузі наукових педагогічних досліджень, інтеграція наукової, навчальної та практичної діяльності студентів.

В роботі гуртка щорічно приймає участь більше 30 студентів.

Тематика засідань наукового гуртка на 2017 рік.

 1. Представлення нових  членів гуртка. Обговорення звіту роботи гуртка за минулий навчальний рік і доповідь керівника на тему «Як розпочинати наукову роботу в гуртку «Інновація».
 2. Обговорення тез доповідей учасників гуртка на 75 СНТК.

Плануються до обговорення:

 • Сучасні проблеми впровадження інклюзивної освіти.
 • Народна педагогіка в організації дозвілля студентів.
 • Педагогічна спадщина В.Сухомлинського крізь призму сучасності.

Щорічно кафедра проводить наукові студентські конференції і конкурси наукових робіт студентів. Студентські наукові роботи охоплюють загально педагогічні проблеми навчання і виховання в загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, технікумах, коледжах, вищих навчальних закладах.

Переможці приймають участь у Всеукраїнських конкурсах на кращу студентську наукову роботу.

Кафедра є організатором Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Організаційні, правові та психолого-педагогічні аспекти реалізації професійної мобільності студентів: реалії та перспективи», (15-16 травня 2017 року), Національний університет «Львівська політехніка».

Кафедра приймала участь у 75-й студентській науково-технічній конференції Національного університету «Львівська політехніка» (18 жовтня 2017 року).

Кафедра педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка» є базовою для про ведення Всеукраїнської олімпіади з педагогіки для непедагогічних вищих навчальних закладів.

Оновлено 8 міс 5 год тому