Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Андрусяк Ірина Павлівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор, Ортинський Володимир Львович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
01.07.2017
Статус: 
захищена