Реалізація права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Грень Наталія Михайлівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, доцент Жаровська Ірина Мирославівна
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
01.07.2017
Статус: 
захищена