Спеціалізована вчена рада Д 35.052.01

Термін повноважень ради: 
26.06.2017 р. – 31.12.2019 р.
Спеціальності: 
02.00.03 Органічна хімія
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради: 

д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович

Заступники голови: 

д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович

Вчений секретар: 
д.х.н., проф. Будішевська Ольга Григорівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій Піткович Х.Є. 22.10.2018
Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів Походило Н.Т. 02.07.2018
5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості Чорноус В.О. 17.04.2018
Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Лунін В.В. 16.04.2018
Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти. Дончак В.А. 29.03.2018
Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів Нагорняк М. І. 22.05.2017
Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів Думанська Ю. А. 22.05.2017
Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі Мітіна Н.Є. 21.04.2017
5-Алкенілфункціоналізовані 4-хлороімідазоли та їх похідні Мельник О. Я. 30.01.2017
Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону Руснак О. В. 30.01.2017
Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами Івашків О. П. 10.10.2016
Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками Радь Н. І. 10.10.2016
Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність Фігурка О. М. 30.05.2016
Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону Лень Ю. Т. 30.05.2016
Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання Яцюк В.М. 05.05.2016
Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій Тарас Р. С. 05.05.2016
Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу Барус М.М. 04.03.2016
Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Зварич В.І. 04.03.2016
Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот Монька Н.Я. 22.02.2016
Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості Хоменко О.І. 22.02.2016